Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 
Дата розміщення: 16.04.2014

Особлива інформація на 11.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПризначеноГенеральний директорЧудновець Олександр Миколайович ЕМ, 276297, 19.07.1999, Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй областi0
Зміст інформації:
Наглядовою радою Товариства (Рiшення вiд 11.04.2014 № 60) прийнято рiшення про подовження термiну повноважень Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" Чудновця Олександра Миколайовича (паспорт: серiя ЕМ номер 276297 виданий Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй областi 19.07.1999) з 02.04.2014 року по 01.04.2015 року (включно). Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято вiдповiдно до пункту 16.10.1.9 Статуту Товариства. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор технiчний-головний iнженер ЗАТ "Макiївський металургiйний завод", виконуючий обов'язки генерального директора ЗАТ "Макiївський металургiйний завод", генеральний директор ПрАТ "Макiївський металургiйний завод", генеральний директор ПрАТ "Макiївський металургiйний завод" за сумiсництвом, а також директор Макiївської фiлiї ПАТ "Єнакiєвський металургiйний завод".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.