Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 
Дата розміщення: 01.10.2015

Особлива інформація на 30.09.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

30.09.2015ЗвільненоГоловний бухгалтерБєлов Валерiй НаумовичВВ, 795726, 17.05.1999, Центрально-Мiським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi 0.00000015
Зміст інформації:
Генеральним директором Товариства (Наказ вiд 30.09.2015 № 40-Л) прийнято рiшення про звiльнення Головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" Бєлова Валерiя Наумовича (паспорт: серiя ВВ номер 795726 виданий Центрально-Мiським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi 17.05.1999) 30.09.2015. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0,00000015%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Передувала на цiй посадi з 14.06.2011. Пiдстава для прийняття рiшення: особиста заява.
30.09.2015ПризначеноГоловний бухгалтерБєлов Валерiй НаумовичВВ, 795726, 17.05.1999, Центрально-Мiським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi0.00000015
Зміст інформації:
Генеральним директором Товариства (Наказ вiд 30.09.2015 № 41-Л) прийнято рiшення про призначення Головного бухгалтера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" Бєлова Валерiя Наумовича (паспорт: серiя ВВ номер 795726 виданий Центрально-Мiським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi 17.05.1999) з 01.10.2015. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0,00000015%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обрана на строк до припинення повноважень згiдно законодавства. Пiдстава для прийняття рiшення: особиста заява. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник головного бухгалтера з бухгалтерського облiку та звiтностi ПрАТ «Макiївський металургiйний завод», заступник головного бухгалтера по Макiївськiй фiлiї головної бухгалтерiї ПАТ «Єнакiївський металургiйний завод», головний бухгалтер ПрАТ «Макiївський металургiйний завод».

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.