Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 
Дата розміщення: 04.05.2016

Особлива інформація на 29.04.2016

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Чудновець Олександр Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

04.05.2016

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Макiївський металургiйний завод"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 87534, м. Марiуполь, проспект Нахiмова, 116А
4. Код за ЄДРПОУ 33185989
5. Міжміський код та телефон, факс (0623)29-25-40, (0623)29-21-97
6. Електронна поштова адреса Nadezhda.Dvoynykh@enakievosteel.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

04.05.2016

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

д/н, Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

mmz.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

04.05.2016

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}