Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 
Дата розміщення: 04.05.2016

Особлива інформація на 29.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.04.2016Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиПриватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Meд/н, 24321697, д/н90.1792
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 1 вiд 29.04.2016 року) прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого (на момент проведення даних Загальних зборiв акцiонерiв) члена Наглядової ради - Приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстрацiйний номер 24321697) 30.04.2016 року. Рiшення прийнято у зв'язку з затвердженням нового складу Наглядової ради Товариства. Часткою, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 90,1792%. Посадова особа перебувала на цiй посадi з 28.03.2014.
29.04.2016ОбраноЧлен Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.)Риженков Юрiй Олександровичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 1 вiд 29.04.2016 року) прийнято рiшення про обрання до складу Наглядової ради Члена Наглядової ради (представника акцiонера Metinvest B.V.) - Риженкова Юрiя Олександровича з 01.05.2016 року. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято у зв'язку з затвердженням нового складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: - з 01.03.2010 р. до 23.12.2013 р. виконавчий директор ТОВ «ДТЕК»; - з 24.12.2013 р. до теперiшнього часу Генеральний директор ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ».
29.04.2016ОбраноЧлен Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.)Погожев Олександр Володимировичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 1 вiд 29.04.2016 року) прийнято рiшення про обрання до складу Наглядової ради Члена Наглядової ради (представника акцiонера Metinvest B.V.) - Погожева Олександра Володимировича з 01.05.2016 року. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято у зв'язку з затвердженням нового складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: - з 10.12.2010 р. по теперiшнiй час Директор Металургiйного дивiзiону ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ».
29.04.2016ОбраноЧлен Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.)Данкова Юлiя Сергiївнад/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 1 вiд 29.04.2016 року) прийнято рiшення про обрання до складу Наглядової ради Члена Наглядової ради (представника акцiонера Metinvest B.V.) - Данкову Юлiю Сергiївну з 01.05.2016 року. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято у зв'язку з затвердженням нового складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: - з 29.03.2010 р. до 01.06.2015 р. Директор по фiнансовому контролю Гiрничодобувного дивiзiону ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ»; - з 02.06.2015 р. до теперiшнього часу Директор департаменту контролiнгу ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ».
29.04.2016ОбраноЧлен Наглядової ради (представник акцiонера Metinvest B.V.)Романова Свiтлана Миколаївнад/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 1 вiд 29.04.2016 року) прийнято рiшення про обрання до складу Наглядової ради Члена Наглядової ради (представника акцiонера Metinvest B.V.) - Романову Свiтлану Миколаївну з 01.05.2016 року. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято у зв'язку з затвердженням нового складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: - з 01.02.2002 р. до 31.08.2012 р. Головний юрисконсульт з питань вирiшення спорiв та судочинства «Бейкер i Макензi, Сi Ай Ес Лiмiтед»; - з 03.09.2012 р. до теперiшнього часу ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» «Директор з правового забезпечення».
29.04.2016ОбраноЧлен Наглядової ради (незалежний директор)Андрiйченко Наталя Iванiвнад/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол № 1 вiд 29.04.2016 року) прийнято рiшення про обрання до складу Наглядової ради Члена Наглядової ради (незалежного директора) - Андрiйченко Наталю Iванiвну з 01.05.2016 року. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Посадова особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Рiшення прийнято у зв'язку з затвердженням нового складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа обрана строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: - з 21.08.2006 року до теперiшнього часу ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» начальник юридичного управлiння.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.