Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Закрите акцiонерне товариство "Макiївський металургiйний завод" є пiдприємством, створеним в процесi виконання заходiв, передбачених Розпорядженням Кабiнету мiнiстрiв України вiд 14.04.2004 р. та планом санацiї ВАТ "Макiївський металургiйний комбiнат", затвердженим Господарським судом м. Києва (Ухвала Господарського суду м. Києва вiд 09.09.2004 р. по справi № 35I1-1Б про банкрутство ВАТ "Макiївський металургiйний комбiнат"), а також вiдповiдно до договору про створення Закритого акцiонерного товариства "Макiївський металургiйний завод" вiд 23.09.2004 р. На момент створення ЗАТ "Макiївський металургiйний завод", вiдповiдно до Договору про створення Товариства Засновниками було придбано 270 668 975 (двiстi сiмдесят мiльйонiв шiстсот шiстдесят вiсiм тисяч девiятсот сiмдесят пiять) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 (одна) гривня кожна. Акцiї розподiляються мiж засновниками наступним чином: Закритому акцiонерному товариству "Макiївсталь" належало 203 480 995 (двiстi три мiльйони чотириста вiсiмдесят тисяч девiятсот девiяносто пiять) штук простих iменних акцiй, що становило 75,177 % вiд статутного фонду; Вiдкритому акцiонерному товариству "Макiївський металургiйний комбiнат" належало 67 187 980 (шiстдесят сiм мiльйонiв сто вiсiмдесят сiм тисяч девiятсот вiсiмдесят) штук простих iменних акцiй, що становило 24,823 % вiд статутного фонду. ЗАТ "Макiївський металургiйний завод" зареєстроване Виконавським комiтетом Макiївської мiської ради Донецької областi 28.09.2004 р., номер запису про державну реєстрацiю 1 273 102 0000 000190. Юридична адреса пiдприємства: Україна, Донецька область, 86101, м. Макiївка, вул. Металургiйна, 47. Код ЕДРПОУ 33185989, iндивiдуальний податковий номер 331859805184. Згiдного Статуту ЗАТ "Макiївський металургiйний завод" утворено з метою одержання прибутку за рахунок всiх видiв виробничої, комерцiйної, торгової, фiнансової, посередницької та iншої господарської дiяльностi. 29 березня 2006 року на Загальних зборах акцiонерiв Закритого акцiонерного товариства "Макiївський металургiйний завод" з метою залучення додаткових коштiв, що будуть спрямованi на подальше фiнансування ряду програм Товариства, було прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного фонду Товариства шляхом додаткового випуску простих iменних акцiй у кiлькостi 550 000 000 (п'ятсот п'ятдесят мiльйонiв ) штук iснуючої номiнальної вартостi 1 (одна) грн. кожна. Протягом термiну розмiщення (розподiлу) акцiй було укладено 9 договорiв куплi-продажу (розмiщення) цiнних паперiв на 413 473 845 (чотириста тринадцять мiльйонiв чотириста сiмдесят три тисячi вiсiмсот сорок п'ять) загальною вартiстю 413 473 845 (чотириста тринадцять мiльйонiв чотириста сiмдесят три тисячi вiсiмсот сорок п'ять) гривень. Загальними зборами акцiонерiв Закритого акцiонерного товариства "Макiївський металургiйний завод" вiд 05 травня 2006 року було прийнято рiшення про затвердження результатiв розмiщення (розподiлу) акцiй додаткового випуску у фактичному розмiрi 413 473 845 (чотириста тринадцять мiльйонiв чотириста сiмдесят три тисячi вiсiмсот сорок п'ять) загальною вартiстю 413 473 845 (чотириста тринадцять мiльйонiв чотириста сiмдесят три тисячi вiсiмсот сорок п'ять) гривень, що не перевищує розмiру додаткового випуску, до суми 684 142 820,00 (шiстсот вiсiмдесят чотири мiльйони сто сорок двi тисячi вiсiмсот двадцять гривень нуль копiйок) гривень. Вартiсть збiльшення розмiру статутного фонду Товариства, сплачена грошовими коштами у полному обсязi. Таким чином, статутний капiтал Товариства становить 684 142 820,00 (шiстсот вiсiмдесят чотири мiльйони сто сорок двi тисячi вiсiмсот двадцять гривень нуль копiйок) гривень, подiлений на 684 142 820 (шiстсот вiсiмдесят чотири мiльйони сто сорок двi тисячi вiсiмсот двадцять) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 1 (одна) грн. за одну акцiю. Вiдповiдно до прийнятого на Загальних зборах акцiонерiв Товариства вiд 14.09.2010р. рiшення та вiдповiдно до вимог чинного законодавства проведено дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, тобто переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, в бездокументарну форму. Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 08.04.2011 року, у зв'язку з необхiднiстю приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства", найменування Закритого акцiонерного товариства " Макiївський металургiйний завод " змiнено на Приватне акцiонерне товариство " Макiївський металургiйний завод". У лютому 2011 р. мiж Товариством i ВАТ "Єнакiївський металургiйний завод" був укладен договiв оренди основних фондiв (засобiв) Товариства, у зв'язку з чим з квiтня 2011 року ПрАТ "ММЗ" припинило виробництво та реалiзацiю власної продукцiї. Таких подiй розвитку, як злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл протягом дiяльностi Товариства не було.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Вищим органом управлiння Приватного акцiонерного товариства "Макiївський металургiйний завод" є Загальнi збори акцiонерiв, наглядовим органом Товариства є Наглядова рада, Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор. Органiзацiйна структура ПрАТ "ММЗ" складається iз адмiнiстрацiї, бухгалтерiї, управлiння капiтального будiвництва, вiддiлу охорони працi i промислової безпеки, вiддiлу бюджетного контролю, юридичного вiддiлу, вiддiлу органiзацiї працi i заробiтної плати, вiддiлу кадрiв, фiнансового вiддiлу, лабораторiї охорони навколишнього середовища, цеху iнформацiйних технологiй i зв"язку, служби безпеки, дiльниця з розробки шлакових вiдвалiв доменного i сталеплавильного виробництва, палацу культури. Основнi структурнi пiдроздiли ПрАТ "ММЗ" розташованi на промисловому майданчику за адресою: Україна, Донецька обл. м. Макiївка, вул. Металургiйна, 47. У зв"язку з передачею основних фондiв Товариства в оренду, Наглядовою радою Товариства (Рiшення вiд 19.09.2011 р. № 7) було прийнято рiшення про лiквiдацiю вiдокремленого структурного пiдроздiлу Санаторiя-профiлакторiя "Сонячний". У порiвняннi з 2010 роком в органiзацiйнiй структурi Товариства вiдбулися наступнi змiни: лiквiдованi посади: директора з виробництва та збуту, директора технiчного i головного iнженера, фiнансового директора, директора з iнформацiйних технологiй, директора з охорони працi та технiки безпеки, директора з персоналу та соцiальних питань, директора з капiтального будiвництва, директора комерцiйного, директора з безпеки, головного юрисконсульта, директора з транспорту, директора з нових технологiй та технiчному переозброєнню, директора з якостi i начальника управлiння з технiчного контролю i головного контролера, помiчника генерального директора.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї з боку третiх осiб, щодо реорганiзацiї Товариства не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України вiд 16.07.1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Товариство вiдображає господарськi операцiї у реєстрах згiдно з "Методичними рекомендацiями по застосуванню регiстрiв бухгалтерського облiку", затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.12.2000 року № 356. Бухгалтерський облiк повнiстю автоматизований. Бухгалтерська звiтнiсть вiдображає наростаючим пiдсумком майнове та фiнансове становище за звiтний перiод i грунтується на даних синтетичного та аналiтичного облiку. Для вiдображення у бухгалтерському облiку i звiтностi господарськi операцiї оцiнюють в нацiональнiй грошовiй одиницi способом пiдсумовування проведених витрат. Для пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi проводяться аудиторськi перевiрки фiнансової звiтностi незалежною аудиторською фiрмою. Метод нарахування амортизацiї. До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здачi в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк) та вартфсть яких перевищує 1 000 грн. До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) вiдносяться матерiальнi цiнностi, що призначаються для використання у господарськiй дiяльностi протягом перiоду, який бiльше одного року з дати введення в експлуатацiю таких матерiальних цiнностей, та вартiсть яких не перевищує 1 000 грн. Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно визначена. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об'єкта основних засобiв, зокрема: транспортнi засоби - 5 рокiв; комп'ютерне обладнання - 2 роки; меблi - 4 роки; iншi основнi засоби - 12 рокiв; iншi необоротнi матерiальнi активи (крiм бiблiотечних фондiв i МНМА) - 3 роки. Лiквiдацiйнi вартiсть об'єктiв основних засобiв не розраховується i з метою амортизацiї приймається рiвною нулю. Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв (МНМА) i бiблiотечних фондiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. Об'єкт основних засобiв може бути переоцiнений, якщо залишкова вартiсть йього об'єкта суттєво вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату балансу. У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних засобiв, до якої належить цей об'єкт. Переоцiнка основних засобiв тiєї групи, об'єкти якрї вже зазнали переоцiнки, надалi має проводитися з такою регулярнiстю, щоб їх залишкова вартiсть на дату балансу суттєво не вiдрiзнялась вiд справедливої вартостi. Метод оцiнки вартостi запасiв. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визнається їх найменування. Запаси визнаються активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Первiсна вартiсть запасi, придбаних за плату, визначається по собiвартостi запасiв згiдно в П(С)БО 9. Первiсна вартiсть запасiв, виготовлених власними силами пiдприємства, визначається згiдно з П(С)БО 16. Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку по первiснiй вартостi. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж чи iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється по методу ФIФО. Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо. Оцiнка фiнансових iнвестицiй проводиться згiдно з П(С)БО 12 "Фiнанасовi iнвестицiї". Фiнансовi iнвестицiї є таким самим активом, як i запаси або основнi засоби. Тож вони вiдображаються в балансi за одночасної вiдповiдностi таким умовам: 1)їх оцiнка може бути достовiрновизначена; 2) очiкується одержання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з їх використанням. Придбанi (отриманi в будь-який iнший спосiб) фiнансовi iнвестицiї, якi не вiдповiдають зазначеним умовам, не можуть бути вiдображенi в балансi. Оцiнка та облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюється в розрiзi їх окремих об'єктiв, а не в рамках портфеля iнвестицiй, та проводиься за справедливою вартiстю. Фiнансовi активи й фiнансовi зобов'язання враховуються залежно вiд строку їхнього погашення в складi поточних (строком погашення до 12-ти мiсяцiв зi звiтної дати) або довгострокових (строком погашення бiльше 12-ти мiсяцiв зi звiтної дати). Дебiторська й кредиторська заборгованiсть зiзнається по методу нарахувань, тобто результати угод та iнших подiй визнаються при їхньому настаннi й вiдображаються у фiнансовiй звiтностi тих перiодiв, у яких вони вiдбулися. Поточна дебiторська заборгованiсть визнається активом одночасно з визнанням доходiв вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт (послуг). Поточна дебiторська заборгованiсть включається в пiдсумок балансу по чистiй вартостi реалiзацiї. Для визначення чистої вартостi реалiзацiї на дату балансу нараховується резерв сумнiвних боргiв. Поточна кредиторська заборгованiсть визнаються зобов'язанням одночасно з визнанням ТМЦ, робiт (послуг) у складi активiв (видаткiв). Поточнi зобов'язання вiдображаються у балансi по сумi погашення. Доходи вiдображаються в облiку по справедливiй вартостi активiв, якi отриманi або будуть отриманi. Витрати визнаються витратами перiоду одночасно з визнанням доходу, для одержання якого вони здiйсненi. Витрати вiдображаються в облiку у сумi, рiвнiй розмiру зробленої оплати або розмiру визнаної кредиторської заборгованостi.
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" станом на 31 грудня 2011 року.

1. Основнi вiдомостi про емiтента

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"
Код за ЄДРПОУ 33185989
Мiсцезнаходження 86101 Донецька обл., м. Макiївка, вулиця Металургiйна, 47
Дата державної реєстрацiї Свiдоцтво про державну реєстрацiю Серiя А01 №682648 вiд 15.04.2011 р. Номер запису в Єдиному державному реєстрi № 1 273 105 0043 000190.
Мiсце проведення державної реєстрацiї Виконавчий комiтет Макiївської мiської ради Донецької областi.
Дата проведення державної реєстрацiї 28.09.2004р.


2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики

Аудитором проведена перевiрка фiнансових звiтiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" станом на 31.12.2011 року, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi:
- форма № 1 "Баланс" станом на 31.12.2011 р.,
- форма № 2 "Звiт про фiнансовi результати" за 2011 р.,
- форма № 3 "Звiт про рух грошових коштiв" за 2011 р.,
- форма № 4 "Звiт про власний капiтал" за 2011 р.,
- форма № 5 "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" за 2011 р.

При перевiрцi були використанi описання важливих аспектiв облiкової полiтики, у тому числi наказ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" "Про органiзацiю бухгалтерського облiку i облiкової полiтики пiдприємства" №ОД493 вiд 31.12.2010р. та iншi примiтки до фiнансової звiтностi.

Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", у вiдповiдностi з вимогами Кодексу Етики Професiйних бухгалтерiв та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", 320 "Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту", 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi", 570 "Безперервнiсть", iнших стандартiв аудиту, а також Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", Законом України "Про акцiонернi товариства", Законом України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, iнших законодавчих актiв України та вимогами Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних (Рiшення ДКЦПФР вiд 29.09.2011 р. № 1360).

Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.

У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнки вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.

Нами були виконанi процедури аудиту , що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази, та вiдповiднiсть її важливим аспектам облiкової полiтики. Аудиторськi докази необхiднi нам для обгрунтування аудиторської думки та звiту.

3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв


Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200"Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту".

4. Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.

Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.


5. Аудиторська думка

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" станом на 31 грудня 2011 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до концептуальної основи - Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

6. Iнша допомiжна iнформацiя

6.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства

Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами, тис.грн.:

Активи
Нематерiальнi активи 336
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 39 815
Основнi засоби 2 825 386
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 60
Запаси 5 046
Дебiторська заборгованiсть 2 209 411
Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 941
Усього Активи 5 081 995
Пасиви
Статутний капiтал 684 143
Iнший додатковий капiтал 2 087 402
Нерозподiлений прибуток (збиток) (1 914 356)
Забезпечення виплат персоналу 1 401
Довгостроковi зобов'язання 184 489
Поточнi зобов'язання 4 038 916
Усього пасиви 5 081 995
Статутний капiтал складає 684 142 820 грн. i розподiлений на 684 142 820 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 (одна) грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 30.05.2011р., реєстрацiйний номер №957I1I10, дата реєстрацiї 26.10.2010р. Форма iснування акцiй - бездокументарна.
Статутний капiтал товариства за станом на 31.12.2011 р. сплачений в повному обсязi у встановленi законодавством термiни та вiдповiдає установчим документам Товариства. В звiтному перiодi кiлькiсть акцiй, якi були в обiгу, не змiнювалась.

Чистий збиток 2011 року складає 439 588 тис.грн.

Станом на 31.12.2011 року чистi активи товариства становили 857 189 тис.грн.
Вартiсть чистих активiв товариства, за станом на 31.12.2011 р. перевищує вартiсть статутного капiталу на 173 046 тис.грн, що вiдповiдає вимогам законодавства: п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.

6.2.Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю

Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю до її розмiщення загальнодоступнiй базi у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".

В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Аудитор не отримав доказiв того, що iнформацiя, надана товариством до її розмiщення загальнодоступнiй базi, яка розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР, має невiдповiдностi з фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту.

6.3. Виконання значних правочинiв

Аудитор виконав процедури щодо перевiрки дотримання ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" вимог законодавства та Статуту у частинi здiйснення значних правочинiв.

Критерiї значних правочинiв та вимоги щодо повноважень на їх здiйснення визначенi ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства".

Вартiсть активiв Товариства станом на 01.01.2011 року складає 8 824 855 тис.грн., значними правочинами вважаються правочини, вартiсть яких перевищує 882 486 тис.грн. (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).

Згiдно до Статуту, затвердженому протоколом загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" №1 вiд 14.09.2010р., зареєстрованого 05.10.2010р. i Статуту, затвердженому протоколом загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" №1 вiд 08.04.2011р., зареєстрованому 15.04.2011р визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до категорiї значних правочинiв та вiднесених до компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.

Рiшення про вчинення правочинiв вартiстю понад 882 486 тис.грн. приймалися Наглядовою радою товариства, рiшення про вчинення правочинiв вартiстю понад 2 206 214 тис.грн. попередньо затвердженi загальними зборами акцiонерiв за поданням наглядової ради.

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв аудитор висловлює думку, що ПрАТ "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" у 2011 роцi дотримувалось вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" i Статуту щодо виконання значних правочинiв.

6.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.

Формування складу органiв корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" та їх функцiонування у звiтному роцi здiйснювалось вiдповiдно Статуту, затвердженому протоколом загальних зборiв №1 вiд 14.09.2010р., зареєстрованому 05.10.2010р. i Статуту, затвердженому протоколом загальних зборiв №1 вiд 08.04.2011р., зареєстрованому 15.04.2011р. Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- Загальнi збори,
- Наглядова рада
- Генеральний директор.

Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня 2011 року.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння здiйснювалось згiдно до Статутiв та Закону України "Про акцiонернi товариства".
Внутрiшнi положення акцiонерного товариства не приймалися.
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства.

На думку аудитора прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства".

6.5. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб"єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки фiнансових результатiв.

Аудитор не отримав доказiв стосовно викривлення звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" внаслiдок шахрайства.

7. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю по наданню аудиторських та консультацiйних послуг "АУДЕК"
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 0185 вiд 26.01.2001 р. видане Аудиторською палатою України, дiйсне до 23.12.2015 р.).
Мiсцезнаходження юридичної особи 83048, м.Донецьк, вул.Унiверситетська, 77, к.424-426
Телефон (Факс) юридичної особи 062 311 07 93
Державна реєстрацiя Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи Серiя АОО №308116 видане Виконавчим комiтетом Донецької мiської ради 30 березня 1995 року, №12661200000007794.
Код ЄДРПОУ 13480208
Iнша iнформацiя Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку рiшенням №212 вiд 04.03.2008 року, реєстрацiйний номер 762, серiя i номер Свiдоцтва АБ 000699, строк дiї з 04.03.2008 року до 23.12.2015 року.8. Дата i номер договору на проведення аудиту

Договiр на проведення аудиту 8I12 вiд 12.03.2012р.

9. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту

Дата початку аудиту 12.03.2012р.
Дата закiнчення аудиту 26.03.2012р.

Генеральний директор ТОВ "АУДЕК" Сорокiн Б.А.
Сертифiкат аудитора Серiя А № 001103,
виданий Аудиторською палатою України
24.03.1994 року, продовжений до 24.03.2013 року


Аудитор Жданко Ю.В.
Сертифiкат аудитора Серiя А № 005931,
виданий Аудиторською палатою України
28.04.2005 року, продовжений до 28.04.2015 року

26.03.2012
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основнi види продукцiї, що виробляло ПрАТ "Макiївський металургiйний завод" у першому кварталi 2011 року: - на Станi 150 - катанка гладка в бунтах (код товару за ДКППI 27.10.50.300, код товару за УКТЗЕ 7213), а також катанка вiдповiдно до вимог стандартiв, умов договорiв та контрактiв. - на безперервному Станi 390 - прокат сортовий (код товару за ДКППI 27.10.60.100, код товару за УКТЗЕ 7214), кутик (код товару за ДКППI 27.10.70.300, код товару за УКТЗЕ 7216), а також прокат вiдповiдно до вимог стандартiв, умов договорiв та контрактiв. З 01.04.2011 р. основним видом дiяльностi пiдприємства є здавання в оренду рухомого та нерухомого майна, згiдно укладенного мiж Товариством и ПАТ iЄнакiєвський металургiйний заводi договору оренди основних фондiв (засобiв) Товариства. Реалiзацiя виготовленої продукцiї здiйснювалась згiдно укладених договорiв та контрактiв. Дiяльнiсть Товариства не залежить вiд сезонного фактору. Основними клiєнтами ПрАТ "ММЗ" у 2011 р. по збуту металопродукцiї були наступнi компанiї: - експорт: фiрма "Metinvest International S.A.", ТОВ "МЕТIНВЕСТ ЄВРАЗIЯ" (Росiя) i ТОВ "МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА" (вiдвантаження в країни СНД); - внутрiшнiй ринок: ТОВ "МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА", ТОВ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ", ВАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ, ПАТ iЕМЗi. Способи постачання металопродукцiї: залiзничним транспортом, автотранспортом. Умови поставки: FCA, DAF, СРТ, EXW в редакцiї IНКОТЕРМС 2000 року. Основнi ринки збуту - країни СНД, ближнє зарубiжжя: Азербайджан, Бiлорусь, Грузiя, Молдова, Росiя, Узбекистан. Експорт продукцiї ПрАТ "ММЗ" вiдбувався через фiрми "Metinvest International S.A.", ТОВ "МЕТIНВЕСТ ЄВРАЗIЯ" та ТОВ "МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА". Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi з несвоєчасними платежами замовникiв. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi кон'юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв. Захист дiяльностi пiдприємства, розширення ринкiв збуту полягає у пошуку нових замовлень, вивченню ринку та конкурентних пiдприємств. Канали збуту товарiв та послуг емiтента - шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. ПрАТ "ММЗ" спирається на строгi морально-етичнi норми ведення бiзнесу i конкуренцiї. Завод будує чеснi партнерськi вiдносини iз споживачами i постачальниками. ПрАТ "ММЗ" усвiдомлює, що створення вiдкритого i чесного бiзнес-середовища в Українi є неодмiнною умовою для формування позитивного iмiджу вiтчизняного бiзнесу в свiтовiй спiльнотi. Методи продажу, якi використовує емiтент - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни на товари i послуги, високої якостi виконуваних робiт та продукцiї, що постачається. Основним перспективним напрямком роботи Товариства можна вважати розширення ринкiв збуту. Цiнова полiтика формуватиметься залежно вiд стану ринку на основi спiввiдношення попиту i пропозицiї.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Визнання, облiк та оцiнка основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П(с)БО №7 та обраної пiдприємством облiкової полiтики. Вартiсть об'єкта основних засобiв пiдлягає визнанню як актив тiльки в тому випадку, якщо iснує вiрогiднiсть того, що пiдприємство одержить, повiязанi з даним об'єктом майбутнi економiчнi вигоди i вартiсть даного об'єкта може бути достовiрно оцiнена. Собiвартiсть об'єкта основних засобiв включає: купувальну цiну, включаючи iмпортнi мита i невiдшкодовуванi податки за вирахуванням торгових знижок i повернень; будь-якi прямi витрати, якi вiдносяться до доставки активу в мiсце його використання i приведенню в стан, який забезпечує його функцiонування; первинну оцiнку витрат на демонтаж i видалення об'єкта основних засобiв i вiдновлення природних ресурсiв на займанiй їм дiлянцi; витрати по. позикам, якщо об'єкт основних засобiв вiдповiдає визначенню активу, що квалiфiкується. Витрати по позиках, якi безпосередньо повiязанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, що квалiфiкується, капiталiзуються як частина такого активу, у випадку якщо виконуються критерiї визнання активом. Основнi придбання основних засобiв за останнi п'ять рокiв (купiвля, введення в експлуатацiю об'єктiв будiвництва та реконструкцiї): у 2009-2010 роцi Стан 390 - 895 899 тис.грн. 2011р. -59 392 тис. грн. у т. ч.: ТЕРМИНАЛ TANDBERG Centric 1700 MXP 70тис.грн.; ШКАФИ АРС NETSHELTER SX42U AR3100 33 тис.грн.; БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ АРС SYMMETRA LX 16KVA SCALABLE TO 16 KVA N+1 122 тис.грн.; МОДУЛЬ SYSTEMS CISCO GLC-LH-SM(7 шт) 24 тис.грн.; МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН ASA 5520-AIP20-K9(2 шт) 160 тис.грн.; СИЛОВОЙ МОДУЛЬ АРС SYMMETRA LX 4KVA POWER MODULE.SYPM4KI(2 шт) 23 тис.грн.; СЕРВЕР НР PROLIANT DL 380G7 (3 шт) 237 тис.грн.; ДИКОВАЯ ПОДСИСТЕМА НР STORAGE WORKS MSA P4000 G2 415 тис.грн.; ЛИНИЯ КАБЕЛЬНАЯ 6 КВ ОТ ПIСТ №12 ДО тп ивц РЕЗЕРВНОГО ЭЛ.СНАБЖ.94 тис.грн.; НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ ШЛАМА 150JPG 22T 141 тис.грн.; ЗДАНИЕ ПЕРЕЕЗДНОГО ПОСТА №6 СТ.СЕВЕРНАЯ 91 тис.грн.; ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ АБК ЖДЦ 67 тис.грн.; ШЛАГБАУМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИП АШМР (2шт) 390 тис.грн. ЗДАНИЕ ГИДРОПОМЕЩЕНИЯ УСТАНОВКИ СЧЁТЧИКА ПРУТКОВ 279 тис.грн.;Обладнання стана-390 6 734 тис.грн; СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ В244 86 тис.грн.; СИСТЕМА ОЧИСТКИ ДЛЯ ПРИБОРА SPECTROLAB 139 тис.грн. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ МАШИНА INSTRON 100HDX 1760 тис.грн.; АБК ОДНОЭТАЖНЫЙ 840 тис.грн.; КОММУТАТОР CISCO(4 шт) 209 тис.грн.; комп'ютерна технiка 123 тис. грн.; КОНДИЦИОНЕРИ 19 тис.грн.; СЕРВЕР НР DL 380G 470065-361 53 тис.грн.; РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО APC RACK PDU METERED 16A 230V AP8858 8 тис.грн.;Насоси 9 тис.грн.; СИСТЕМА ОБРАТНОГО ОСМОСА 5-ТИ СТУПЕНЧАТАЯ (RO-400P-51) 400G С ПОМПОЙ 8 тис.грн.;обладнання ЦЗЛ 15 тис.грн.; КРАН-БАЛКА 3,2ТН 14 тис.грн.; ЖIД ПУТЬ № 18 К ОБОРОТНОМУ ЦИКЛУ БАТМАН 1 799 тис.грн.; КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ БЕЗМАСЛЯНЫЙ SICIC 7 тис.грн.; КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АРС 17 "RACKMOUNT KEYBOARD MONITIR MOUSE(1U) 8 тис.грн.; СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА СКЛАДЕ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ 5 тис.грн.; ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ 19 " 42 U RMA-42-A68 5 тис.грн.; ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ 19 " 42 U RMA-42-A68 7 тис. грн.; капремонти примiщення стана i150i, будiвлi склада готової продукцiї, будiвлi пiчного пролiта 7 629 тис. грн.; а також модернiзацiї: МАГАЗИН ГЛАВНЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ 123 тис. грн.; ЛИНИЯ КАБЕЛЬНАЯ 6КВ 1136 тис.грн.; УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 6КВ 141 тис. грн.; СТАНЦИЯ ГАЗОПОВЫСИТЕЛЬНАЯ ПРОКАТА №2 2492 тис.грн.; ПАНЕЛЬ ЩИТА 238 тис. грн.; СТАНЦИЯ ГАЗОПОВЫСИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГОЦЕХА 3801 тис.грн.; ГАЗОПРОВОД КОКСОВОГО ГАЗА ДП N5 1122 тис. грн.; ЖIД ПУТЬ 89 тис. грн.;примiщення та обладнання ЦПП 23108 тис.грн.; ЗДАНИЕ СКЛАДА ОБОРУДОВАНИЯ ОКСА 974 тис. грн.; ВНЕШНИЙ ВОДОПРОВОД 557 тис.грн.;МНМА 60 тис.грн. Основнi вiдчуження основних засобiв за останнi п'ять рокiв: 2007 р. i машини та обладнання - 541 тис. грн.; 2008р. 1594 тис. грн. i машина та обладнаня; 2009р. 260 608 тис. грн. i будiвлi, спорудження, передаточнi пристрої, машини та обладнання; 2010 р. 130 010 тис. грн. i будiвлi, спорудження, передаточнi пристрої, машини та обладнання; 2011 р. - вибуло за рахунок лiквiдацiї та продажу основних засобiв по залишкової вартостi 156 410 тис. грн.:1.За рахунок лiквiдацiї у т.ч.будiвлi 62299 тис. грн.; комп'ютерна технiка 11 тис. грн.;Станки 145 тис. грн.; ТЕЛЕЖКА ТГНС-2500 (2шт) 4 тис.грн.; радiостанцiї 3тис.грн.;обладнання цеху iнформацiйних технологiй та зв' язку 86 тис. грн.;обладнання електрцеху 899 тис. грн.;обладнання енергоцеху 5947 тис. грн.;обладнання цеху водопостачання 24387 тис. грн.;залiзничи путi 41392 тис. грн.;вагони 12027 тис. грн.;вантажнi автомобiлi 218 тис. грн.;екскаватори 229 тис. грн.;електрокари 150 тис. грн.;бокси арочнi 504 тис. грн.; мачти прожекторнi 195 тис. грн.;набори меблiв 9 тис. грн.;Крани 581 тис. грн.;Бульдозери 175 тис. грн.;машини рихтовочнi та унiверсальнi 239 тис.грн.;аератори ПАМ 13 тис. грн.;Котли унiверсальнi 1 тис.грн.;Трубопроводи 166 тис.грн.;будки ваговi 129 тис.грн.;установка газ.води 9 тис.грн.;Паропроводи 262 тис.грн.;Кран електричний 16 тис.грн.;Лiнiя по виробництву взуття 228 тис.грн.;електросамосвал 46 тис.грн.;Каналiзацiя фекальна 24 тис.грн;та iнше 179 тис.грн.2.За рахунок продажу: комп'ютерна технiка 2723 тис.грн.;МНМА 1142 тис. грн. Облiк нематерiальних активiв здiйснюється згiдно з вимогами П(с)БО №8 "Нематерiальнi активи". Нематерiальнi активи пiдприємства станом на 31.12.2012 р. становлять 336 тис. грн. До складу нематерiальних активiв увiйшли права на використання програмного забезпечення. В активi Балансу станом на 31.12.2011 облiковується незавершене будiвництво на загальну суму 39 815 тис. грн. Наказом по пiдприємству встановлено, що запаси признаються, якщо вони належать пiдприємству i iснує вiрогiднiсть отримання економiчної вигоди вiд їх використання в майбутньому i їх вартiсть може бути надiйно оцiнена. Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин собiвартiстю або чистої цiни продажу. У випадку якщо собiвартiсть запасiв перевищує чисту вартiсть їх реалiзацiї (тобто є невiдшкодовуваною), створюється резерв пiд знецiнювання запасiв. За перiод 2007-2010рр. майже всi виробничi запаси вибували у виробництво, тому встановлювати основнi придбання та вiдчуження запасiв є недоцiльним. В березнi 2011р. запаси в сумi 340 046 тис.грн. були проданi ПАТ iЄМЗi. Заборгованiсть за товари, роботи та послуги включає заборгованiсть за реалiзованi в кредит продукцiю, товари або наданi послуги, станом на 31.12.2011 складає 2 149 524 тис. грн. Станом на 31.12.2011 р. дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 15 765 тис. грн., за виданими авансами i 4 136 тис. грн. В статтi "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" вiдображена заборгованiсть по договорам доручення, позик, та господарським договорам за послуги. Iнша дебiторська заборгованiсть на 31.12.2012 склала 25 153 тис. грн. Протягом останнiх п'яти рокiв списано безнадiйної дебiторської заборгованостi на загальну суму 152 тис. грн. Товариство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Станом на 31.12.11р. залишкова вартiсть основних засобiв ПрАТ "ММЗ" склала 2 825 386 тис. грн., у т.ч. Стан 150, комплекс Стану 390. Бiльшiсть основних засобiв розташована на територiї промислового майданчика ПрАТ "ММЗ" за адресою: Україна, Донецька обл. м. Макiївка, вул. Металургiйна, 47. Значних правочинiв щодо основних засобiв у звiтному перiодi не було. Виробничих потужностей на кiнець року не має, тому що основнi засобi були переданi в оренду ПАТ iЄМЗi. Утримування наданих в оренду основних засобiв здiйснюється за рахунок орендаря. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи Товариства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. На думку Емiтента на кiнець звiтного перiоду екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв Товариства. На даний час Товариство визначається щодо суми видаткiв, методiв фiнансування, прогнозних дат початку та закiнчення розширення та удосконалення основних засобiв Товариства, а також щодо очiкуваних показникiв зростання внаслiдок цього виробничих потужностей. Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалдення на даний час Товариство немає.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента - нестабiльнiсть законодавчої бази, погiршення економiчної ситуацiї в Українi, змiна податкової полiтики, форс-мажорнi обставини. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - незначний.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному роцi ПрАТ "ММЗ" були нарахованi та сплаченi наступнi штрафнi санкцiї за актами перевiрок, рiшеннями суду у сумi 63, 84 тис. грн., у тому числi: -штрафна санкцiя по збору за забруднення навколишнього середовища 36 тис. грн., штрафна санкцiя по збору за геологорозвiдувальнi роботи 0,35 тис. грн., штрафна санкцiя по збору за спецiальне використання води 0,11 тис. грн., штрафнi санкцiї по внескам до ФСС з ТВП 12, 90 тис. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента У 2011р. основним джерелом фiнансування пiдприємства з'явилася виручка вiд реалiзацiї. У 2011р. спостерiгався дефiцит робочого капiталу. Аналiзуючи показники на початок та кiнець 2011р. прослiдковується тенденцiя полiпшення структури робочого капiталу. З метою оптимiзацiї показникiв лiквiдностi пiдприємства створена система поточного та довгострокового планування, бюджетування, дiє управлiнська стратегiя, спрямована на скорочення витрат через центри контролю витрат, проводиться iнкасацiя дебiторської заборгованостi, включаючи виявлення безнадiйних боргiв. Також як елемент фiнансової полiтики використовується оптимальне спiввiдношення максимально допустимої вiдстрочення платежу за укладеними контрактами на постачання ТМЦ, робiт, послуг та пiдтримки кредитного рейтингу пiдприємства. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги пошуку нових ринкiв збуту, резервiв зниження витрат.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Довгострокових договорiв та договорiв, розпочатих i невиконаних на кiнець 2011 року, Товариство не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) На 2012 рiк не запланованi проведення робiт з розширення виробництва та реконструкцiї. Протягом 2012 року основнi доходи очiкується отримати вiд здавання в оренду основних засобiв. Полiпшення фiнансового стану товариства планується досягнути шляхом обгрунтованостi витрат товариства, вдосконалення органiзацiї працi та управлiння, впровадження режиму економiї матерiалiв, палива та електроенергiї. Iстотним фактором, що може вплинути на дiяльнiсть товариства у 2012 роцi, може бути розiрвання договорiв оренди майна товариства та, у зв'язку з цим, неотримання очiкуваних доходiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Витрати ПрАТ "ММЗ" за 2011 рiк на дослiдження та розробки склали 1797 тис.грн., у т.ч. переведення 4,5 зон нагрiвальної печi стану 150 на коксовий газ, автоматизована система комерцiйного облiку електроенергiї, переведення 1,2,3 зон нагрiвальної печi стану 150 на коксовий газ, модернизацiя верхнього рiвня автоматизованої системи управлiння станом 150 ЦПП, реконструкцiя ЗРУ, переведення стану 390 на коксовий газ.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Протягом 2011 року на адресу Товариства надiйшло 10 позовних заяв на загальну суму 163 435,08 грн., з них (станом на 31.12.2011р.): задоволено частково 3 на суму 25 743,18грн., вiдмовлено у задоволенi 5 на суму 113 152,02грн., на розглядi знаходиться 2 на суму 29 124,76грн. Станом на 31.12.2011р. на розглядi в судi знаходилися наступнi позови, пред"явленi на адресу ПрАТ "Макiївський металургiйний завод" (Вiдповiдач): 1. На розглядi в Донецькому окружному адмiнiстративному судi знаходився позов Єнакiївського мiського центру зайнятостi, м. Єнакiєве на суму 531,84 грн. щодо стягнення незаконно виплачених грошових коштiв. Дата вiдкриття провадження у справi 01.12.2011. Провадження у справi було призупинено до 17.01.2012р. 2. На розглядi в Апеляцiйному судi Донецької областi знаходився позов громадянки Фiлiмонової Л.О., м. Макiївка на суму 36 728,92 грн. щодо визнання звiльнення незаконним, вiдновленнi на роботi, стягнення заробiтної плати за час вимушеного прогулу, моральної шкоди та витрат на юридичну допомогу. Дата вiдкриття провадження у справi 18.03.2011. На даний час справа знаходиться на розглядi. Вiдповiдно до рiшення суду першої iнстанцiї позовнi вимоги були задоволенi в повному обсязi.
Протягом 2011 року Товариством направлено до суду 7 позовiв на загальну суму 350 469,27грн., з них (станом на 31.12.2011р.): задоволено 2 на суму 329 400,15грн., вiдмовлено у задоволеннi 4 на суму 31 878,23грн., знаходиться на розглядi 1. Станом на 31.12.2011р. на розглядi в Вищому адмiнiстративному судi знаходився позов, пред'явлений ПрАТ "Макiївський металургiйний завод" (Позивач) до Макiївської обiєднаної державної податкової iнспекцiї щодо вiдмiни податкового повiдомлення-рiшення вiд 21.04.2011р. №0000212330 про збiльшення суми грошових зобов"язань з платежу - ПДВ в сумi 617 583,83грн. та по штрафним (фiнансовим) санкцiям в сумi 154 395,95 грн. по взаємовiдносинам з ТОВ "НК Полюс". Дата вiдкриття провадження у справi 12.09.2011. На даний час справа знаходиться на розглядi. Вiдповiдно до постанови суду апеляцiйної iнстанцiї позовнi вимоги були задоволенi в повному обсязi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнша iнформацiя, яка може бути використана для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi ПрАТ "ММЗ", вiдображена в рiчнiй звiтностi Товариства та примiтках до неї.