Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  3360909.000  2771826.000   0.000  0.000  3360909.000   2771826.000
  - будівлі та споруди  2203801.000  1716584.000  0.000  0.000  2203801.000   1716584.000
  - машини та обладнання  1094860.000  1014124.000  0.000  0.000  1094860.000  1014124.000
  - транспортні засоби  59416.000  39230.000  0.000  0.000  59416.000  39230.000
  - інші  2832.000  1888.000  0.000  0.000  2832.000  1888.000
2. Невиробничого призначення:  57761.000  53560.000  0.000  0.000  57761.000  53560.000
  - будівлі та споруди  55453.000  52176.000  0.000  0.000  55453.000  52176.000
  - машини та обладнання  1983.000  1167.000  0.000  0.000  1983.000  1167.000
  - транспортні засоби  12.000  10.000  0.000  0.000  12.000  10.000
  - інші  313.000  207.000  0.000  0.000  313.000  207.000
Усього  3418670.000  2825386.000  0.000  0.000  3418670.000  2825386.000
Опис:  Вартiсть основних засобiв ПрАТ iММЗi станом на 31.12.2011 р. склала 3 351 522 тис. грн. (знос 526 136 тис. грн., залишкова вартiсть 2 825 386 тис.грн.) Протягом року нарахован знос у сумi 496 982 тис. грн., у т.ч. по групам:Будинки, споруди та передавальнi пристрої 378 538 тис. грн.; Машини та обладнання 108 822 тис. грн.; Транспортнi засоби 7 807 тис. грн.; I нструменти, прилади, iнвентар 1 052 тис. грн.; Iншi основнi засоби14 тис. грн.; Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 61 тис. грн.; Нематерiальнi активи 688 тис.грн. Ступiнь зносу за групами становить: Будинки,споруди та передавальнi пристрої 18,53%; Машини та обладнання 10,16%; Транспортнi засоби 16,42%; Iнструменти, прилади, iнвентар 34,91%; Iншi основнi засоби 25,45%; Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 100%; Нематерiальнi активи 53,53%. Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об'єкта основних засобiв. Термiн використання основних засобiв за основними групами: 1. Будiвлi та споруди - 60 рокiв; 2. Об'єкти благоустрою територiї - 15 рокiв; 3. Iнженернi комунiкацiї - 15 рокiв; 4. Передавальнi пристрої i механiзми - 10 рокiв; Передавальнi пристрої та механiзми (мостовi,рудногрейфернi,портальнi крани) i 20 рокiв; 5. Машини i устаткування основного виробництва - 35 рокiв; 6. Машини i устаткування допомiжних цехiв - 35 рокiв; 7. Залiзничнi Транспортнi засоби - 25 рокiв; 8. Автотранспортнi засоби - 10 рокiв; 9. Автомобiлi загального призначення - 5 рокiв; 10. Устаткування i засоби зв'язку - 10 рокiв; 11. Офiснi меблi - 7 рокiв; 12. Iнформацiйнi системи - 4 роки; 13. Iншi основнi засоби (основнi засоби соцiальної сфери; основнi засоби, належнi ФДМУ; малоцiннi необоротнi активи) - 10 рокiв. У 2011 роцi на пiдприємствi не було основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження використання. Основних засобiв, переданих у заставу не було. В звiтному перiодi iндексацiя основних засобiв не здiйснювалася. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 201 561 тис.грн. Ступiнь використання становить 98%. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок придбання та вибуття основних засобiв. Надiйшло за рахунок придбання та вводу в експлуатацiю, модернiзацiї у загальнiй сумi 59 392 тис. грн. у т. ч.: ТЕРМИНАЛ TANDBERG Centric 1700 MXP 70тис.грн.; ШКАФИ АРС NETSHELTER SX42U AR3100 33 тис.грн.; БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ АРС SYMMETRA LX 16KVA SCALABLE TO 16 KVA N+1 122 тис.грн.; МОДУЛЬ SYSTEMS CISCO GLC-LH-SM(7 шт) 24 тис.грн.; МЕЖСЕТЕВОЙ ЭКРАН ASA 5520-AIP20-K9(2 шт) 160 тис.грн.; СИЛОВОЙ МОДУЛЬ АРС SYMMETRA LX 4KVA POWER MODULE.SYPM4KI(2 шт) 23 тис.грн.; СЕРВЕР НР PROLIANT DL 380G7 (3 шт) 237 тис.грн.; ДИКОВАЯ ПОДСИСТЕМА НР STORAGE WORKS MSA P4000 G2 415 тис.грн.; ЛИНИЯ КАБЕЛЬНАЯ 6 КВ ОТ ПIСТ №12 ДО тп ивц РЕЗЕРВНОГО ЭЛ.СНАБЖ.94 тис.грн.; НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ ШЛАМА 150JPG 22T 141 тис.грн.; ЗДАНИЕ ПЕРЕЕЗДНОГО ПОСТА №6 СТ.СЕВЕРНАЯ 91 тис.грн.; ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ АБК ЖДЦ 67 тис.грн.; ШЛАГБАУМ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИП АШМР (2шт) 390 тис.грн. ЗДАНИЕ ГИДРОПОМЕЩЕНИЯ УСТАНОВКИ СЧЁТЧИКА ПРУТКОВ 279 тис.грн.;Обладнання стана-390 6 734 тис.грн; СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ В244 86 тис.грн.; СИСТЕМА ОЧИСТКИ ДЛЯ ПРИБОРА SPECTROLAB 139 тис.грн. УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ МАШИНА INSTRON 100HDX 1760 тис.грн.; АБК ОДНОЭТАЖНЫЙ 840 тис.грн.; КОММУТАТОР CISCO(4 шт) 209 тис.грн.; комп'ютерна технiка 123 тис.грн.; КОНДИЦИОНЕРИ 19 тис.грн.; СЕРВЕР НР DL 380G 470065-361 53 тис.грн.; РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО APC RACK PDU METERED 16A 230V AP8858 8 тис.грн.;Насоси 9 тис.грн.; СИСТЕМА ОБРАТНОГО ОСМОСА 5-ТИ СТУПЕНЧАТАЯ (RO-400P-51) 400G С ПОМПОЙ 8 тис.грн.;обладнання ЦЗЛ 15 тис.грн.; КРАН-БАЛКА 3,2ТН 14 тис.грн.; ЖIД ПУТЬ № 18 К ОБОРОТНОМУ ЦИКЛУ БАТМАН 1 799 тис.грн.; КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ БЕЗМАСЛЯНЫЙ SICIC 7 тис.грн.; КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АРС 17 "RACKMOUNT KEYBOARD MONITIR MOUSE(1U) 8 тис.грн.; СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА СКЛАДЕ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ 5 тис.грн.; ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ 19 " 42 U RMA-42-A68 5 тис.грн.; ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ 19 " 42 U RMA-42-A68 7 тис.грн.;капремонти примiщення стана i150i, будiвлi склада готової продукцiї, будiвлi пiчного пролiта 7 629 тис.грн.;а також модернiзацiї: МАГАЗИН ГЛАВНЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ 123 тис.грн.; ЛИНИЯ КАБЕЛЬНАЯ 6КВ 1136 тис.грн.; УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 6КВ 141 тис.грн.; СТАНЦИЯ ГАЗОПОВЫСИТЕЛЬНАЯ ПРОКАТА №2 2492 тис.грн.; ПАНЕЛЬ ЩИТА 238 тис.грн.; СТАНЦИЯ ГАЗОПОВЫСИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГОЦЕХА 3801 тис.грн.; ГАЗОПРОВОД КОКСОВОГО ГАЗА ДП N5 1122 тис.грн.; ЖIД ПУТЬ 89 тис.грн.;примiщення та обладнання ЦПП 23108 тис.грн.; ЗДАНИЕ СКЛАДА ОБОРУДОВАНИЯ ОКСА 974 тис.грн.; ВНЕШНИЙ ВОДОПРОВОД 557 тис.грн.;iншi i 3928 тис.грн.; МНМА 60 тис.грн. Вибуло за рахунок лiквiдацiї та продажу основних засобiв по залишкової вартостi 156 410 тис. грн.:1.За рахунок лiквiдацiї у т.ч. будiвлi 62299 тис. грн.; комп'ютерна технiка 11 тис.грн.;Станки 145 тис.грн.; ТЕЛЕЖКА ТГНС-2500 (2шт) 4 тис.грн.;радiостанцiї 3тис.грн.;обладнання цеху iнформацiйних технологiй та зв' язку 86 тис.грн.;обладнання електрцеху 899 тис.грн.;обладнання енергоцеху 5947 тис.грн.;обладнання цеху водопостачання 24387 тис. грн.; залiзничи путi 41392 тис. грн.; вагони 12027 тис. грн.; вантажнi автомобiлi 218 тис. грн.;екскаватори 229 тис. грн.; електрокари 150 тис. грн.;бокси арочнi 504 тис. грн.; мачти прожекторнi 195тис. грн.;набори меблiв 9 тис. грн.; Крани 581 тис. грн.;Бульдозери 175 тис. грн.;машини рихтовочнi та унiверсальнi 239 тис. грн.;аератори ПАМ 13 тис. грн.;Котли унiверсальнi 1 тис.грн.;Трубопроводи 166 тис.грн.;будки ваговi 129 тис. грн.;установка газ. води 9 тис. грн.;Паропроводи 262 тис.грн.;Кран електричний 16 тис.грн.;Лiнiя по виробництву взуття 228 тис. грн.; електросамосвал 46 тис. грн.; Каналiзацiя фекальна 24 тис. грн; та iнше 179 тис. грн.; Iншi 1970тис.грн.2.За рахунок продажу: комп'ютерна технiка 2723 тис. грн.; МНМА 1142 тис. грн. Основнi засоби 01.04.2011 були наданi в оренду ПАТ "ЄМЗ". Утримування наданих в оренду основних засобiв здiйснюється за рахунок орендаря.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
857189.000 1296777.000
684143.000 684143.000
684143.000 684143.000
Опис Вартiсть чистих активiв в звiтному та попередньому перiодi розрахована за методикою, затвердженою Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року N 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. N 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. N 396I3689. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.): - нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) р. 010 - незавершене будiвництво р. 020 - основнi засоби (залишкова вартiсть) р. 030- довгострокова дебiторська заборгованiсть р. 050 Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): - запаси р. 100, 120, 130, 140 - векселi одержанi р. 150 - дебiторська заборгованiсть р. 160, 170, 180, 210 - поточнi фiнансовi iнвестицiї р. 220 - грошовi кошти р. 230, 240, - iншi оборотнi активи р.250, - витрати майбутнiх периодiв р.270. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: Iншi довгостроковi зобов'язання р.470 Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв р. 500 - виданi векселi р. 520 - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги р. 530 поточнi зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансiв р. 540 - з бюджетом р. 550 - зi страхування р. 570 - з оплати працi р. 580, - iншi поточнi зобов'язання р.610., - забезпечення наступних витрат i платежiв р.430 Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = (р.010 + р.020 + р.030 + р.050 + р.100 + р.120 + р.130 + р.140 + р.150 + р.160 + р.170 + р.180 + р.210 + р.220 + р.230 + р.240 + р.250 + р.270) - (р.470 + р.500 + р.520 + р.530 + р.540 + р.550 + р.570 + р.580 + р.610 + р.430).
Висновок Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 173 046 тис.грн. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.