Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 0.000  X X
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 438.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
за векселями (всього) X 438.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
Податкові зобов'язання X 781.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 4222186.000  X X
Усього зобов'язань X 4223405.000  X X


Опис: Станом на звiтну дату пiдприємство не має непогашеної частини боргу за кредитами. Зобов'язання за облiгацiями та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi. До складу iнших зобов'язань входять: iншi довгостроковi зобов'язання 184 051 тис.грн., кредиторська заборгованiсть за роботi ти послуги - 3 880 397 тис.грн, з одержаних авансiв - 150 915 тис.грн., зi страхування - 43 тис.грн., з оплати працi - 117 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання 6 663 тис.грн.