Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 3139336
Первісна вартість 011 3802723
Накопичена амортизація 012 663387
Незавершене будівництво 020 14605739815
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 34186702825386
Первісна вартість 031 34676443351522
Знос 032 48974526136
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 7860
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 35679442865597
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 2295183988
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 36140
готова продукція 130 464171058
Товари 140 68860
Векселі одержані 150 477477
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 47258602149524
первісна вартість 161 47359212159583
резерв сумнівних боргів 162 1006110059
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 12709315765
за виданими авансами 180 171314136
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2469614356
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 22814967
у т. ч. в касі 231 63
в іноземній валюті 240 4534974
Інші оборотні активи 250 4764725153
Усього за розділом ІІ 260 52566872216398
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 2240
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 88248555081995

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 684143684143
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 26986282087402
Резервний капітал 340 00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2085994-1914356
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 1296777857189
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 210691401
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 210691401
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 168633184489
Усього за розділом ІІІ 480 168633184489
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 70295253880397
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 285825150915
з бюджетом 550 1956781
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 196343
з оплати праці 580 4643117
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 144646663
Усього за розділом IV 620 73383764038916
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 88248555081995


ПІБ керівника Чудновець Олександр Миколайович
ПІБ головного бухгалтера Бєлов Валерiй Наумович
Примітки:
Нематерiальнi активи (рядок 010). Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на кiнець року склала 336 тис.грн. Незавершене будiвництво (рядок 020). Вiдображена сума незакiнчених капiтальних iнвестицiй на придбання основних засобiв, їх будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю господарським та пiдрядними способами. Залишкова вартiсть основних засобiв (рядок 030). Нарахування зносу вiдбувається за прямолiнiйним методом для основних засобiв та у розмiрi 100% у першому мiсяцi експлуатацiї малоцiнних необоротних активiв. Виробничi запаси (рядок 100). При зарахуваннi запасiв на баланс пiдприємства первiсна вартiсть формується з урахуванням вимог П(С)БО 9. При списаннi запасiв у виробництво пiдприємство використовує метод середньозваженої собiвартостi (крiм змiнного обладнання), при списаннi змiнного обладнання пiдприємство використовує метод iдентифiкованої собiвартостi. Готова продукцiя (рядок 130). Залишки готової продукцiї на складi станом на 31.12.2011р. складають 1 058 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 160). Вiдображена чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi пiдприємства за товари, роботи, послуги, яка зменшилась на кiнець перiоду в порiвняннi з початком року на 2 576 336 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 210). Iнша поточна дебiторська заборгованiсть зменшилась станом на 31.12.2011 року в порiвняннi з початком року на 10 340 тис.грн. Грошовi кошти (рядок 230). Залишок грошових коштiв на кiнець перiоду в порiвняннi з початком року зменшився на 21 847 тис.грн. Iншi оборотнi активи (рядок 250). Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2010р. складаються з податкових зобов'язань по ПДВ у розмiрi 25 153 тис.грн. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (рядок 350). Станом на 31.12.2011 року збиток пiдприємства зменшився на 171 638 тис.грн. Забезпечення витрат персоналу (рядок 400). Вiдображен резерв на виплату вiдпусток, створений пiдприємством згiдно з П(С)БО 11 "Зобов'язання". Iншi довгостроковi зобов'язання (рядок 470). Вiдображена довгострокова заборгованiсть пiдприємства станом на 31.12.2011 року. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 530). Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 року зменшилась на 3 149 128 тис.грн. в порiвняннi з початком року. Iншi поточнi зобов'язання (рядок 610). Сума зобов'язань зменшилась у порiвняннi з початком року на 7 801 тис.грн. та станом на 31.12.2011 року складає 6 663 тис.грн.