Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
Для визначення обсягiв продажу пiдприємство використовує метод нарахувань, згiдно з яким доход вiд продажу визначається на момент, коли вiдбулося вiдвантаження продукцiї споживачевi. Отриманий дохiд квалiфiкується: - чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг - 2 239 756 тис.грн; - iншi операцiйнi доходи - 2 598 103 тис.грн.; - iншi фiнансовi доходи - 25 тис.грн; - iншi доходи - 26 604 тис.грн. Найбiльшу питому вагу у складi iнших доходiв займають доходи вiд операцiйних курсових рiзниць. Структура витратної частини звiту про фiнансовi результати складається з: - собiвартостi реалiзованої продукцiї, робiт, послуг - 2 338 858 тис.грн; - адмiнiстративних витрат - 35 212 тис.грн. (до їх складу входять витрати на утримання апарату управлiння пiдприємством, витрати на проведення аудиту, розрахунково-касове обслуговування та iн.); - витрати на збут - 58 123 тис.грн. (витрати на перевезення вантажiв та iн.); - iнших операцiйних витрат - 2 683 722 тис.грн. До складу фiнансових витрат пiдприємства вiднесена амортизацiя дисконту по довгострокової заборгованостi у сумi 17 028 тис.грн. Iншi витрати пiдприємства складають 171 133 тис.грн.