Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про рух грошових коштів

$top_title"); $c++; } print_r(""); /*for($t=0;$t<2;$t++){ print_r(""); }*/ print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>  "); }else{ ?> X"); }elseif($ar[$i][3]==3&&($j==3||$j==5)){ print_r(""); }else{ */ $name="RK".$ar[$i][2]."_0$j"; $value=$ra[$db][$name]; print_r(""); // } } } print_r(""); } ?>
НадходженняВидаток
   X$value
Примітки:
Звiт про рух грошових коштiв вiдображає рух коштiв пiдприємства, який складається внаслiдок здiйснення пiдприємством операцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi. На рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi в значнiй мiрi вплинула збиткова дiяльнiсть вiд реалiзацiї товарної продукцiї пiдприємства, що призвело до перевищення темпiв зростання оборотних активiв пiдприємства над темпами росту кредиторської заборгованостi, що свiдчить про скорочення темпiв фiнансування дiяльностi пiдприємства за рахунок нарощування кредиторської заборгованостi. На рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi в значнiй мiрi вплинуло придбання необоротних активiв, що призвело витрачання коштiв на фiнансування капiтальних вкладень. Рух грошових коштiв в результатi фiнансової дiяльностi свiдчить про витрати коштiв на погашення позик. Залишок коштiв станом на 31.12.2011 року складає 1 941 тис.грн., що вiдповiдає даним форми №1 iБалансi.