Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Генеральний директор       Чудновець О.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
07.12.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Макiївський металургiйний завод"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 33185989
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Донецька область
     Район Кiровський район р-н
     Поштовий індекс 86101
     Населений пункт м. Макiївка
     Вулиця, будинок вул. Металургiйна, будинок 47
     Міжміський код, телефон та факс (06232) 9-25-40, (06232) 9-21-97
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2012
    Річна інформація опублікована у 77 Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 24.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація mmz.pat.ua 20.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)