Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2011 рік

Зміст

1. Основні відомості про емітента:  
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;  
є) інформація про органи управління емітента.  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:  
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;  
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов`язання емітента.
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
20. Основні відомості про ФОН.  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
24. Правила ФОН.  
25. Річна фінансова звітність.
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).
27. Аудиторський висновок.
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
Примітки
У звiтному перiодi рейтингова оцiнка не проводилась, тому що у статутному капiталi Товариства вiдсутня державна частка та Товариство не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, оскiльки згiдно п. 1.5 Глави 2 Роздiлу V Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, зареєстровано Рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 №1591 iз змiнами i доповненнями акцiонернi товариства не вказують дану iнформацiю. В Iнформацiї про посадових осiб емiтента не вказано код ЄДРПОУ посадової особи - Члена Наглядової ради, оскiльки дана особа є нерезидентом, не вказанi паспортнi даннi посадових осiб - фiзичних осiб, оскiльки цими особами не надано згоди на розкриття iх паспортних даних, також вiдсутня iнформацiя про Ревiзiйну комiсiю Товариства, оскiльки станом на 31.12.2011 року Ревiзiйна комiсiя в Товариствi не обранi (Ревiзiйна комiсiя була вiдкликана рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 08.04.2011 року). В Iнформацiї про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента не вказано код ЄДРПОУ, область, район та поштовий iндекс юридичної особи, оскiльки дана особа є нерезидентом, Iнформацiя про фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента Товариством не подається, оскiльки жодна з фiзичних осiб не володiє 10 вiдсотками та бiльше акцiй Товариства. У звiтному перiодi рiшення про виплату дивiдендiв загальними зборами не приймалось, дивiденди не нараховувались та не виплачувались. В Iнформацiї про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент не вказується iнформацiя про професiйних учасникiв фондового ринку, юридичних осiб, якi надають правову допомогу емiтенту, юридичних осiб, якi уповноваженi здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента таIабо його цiнних паперiв, оскiльки за звiтнiй перiод Товариству не надавались вказанi послуги. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки Товариством випуск облiгацiй не здiйснювався. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не подається, оскiльки Товариство не випускало нiяких цiнних паперiв, крiм акцiй. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не подається, тому що Товариство не випускало похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного периiоду не надається, оскiльки за звiтнiй перiод викуп власних акцiй не вiдбувався. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не подається, у зв'язку з тим, що акцiї Товариства iснують у виключно бездокуметарнiй формi. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв та вiдповiдно не має по ним гарантiї третьої особи. Iнформацiя, зазначена в п. 15-24, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть,складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, не надається, оскiльки Товариство не складало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, оскiльки Товариство не випускло цiльових облiгацiй.