Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2011 рік

Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
     Так Ні
1 Випуск акцій   Х 
2 Випуск депозитарних розписок   Х  
3 Випуск облігацій   Х  
4 Кредити банків   Х  
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
6 Іншi (запишіть) Нi, не плануємо залучати iнвестицiї  

Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
     Так Ні
1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
5 Іншi (запишіть) Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 14.09.2010 р. було прийнято рiшення:- про переведення випуск простих iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування; - про обрання депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, щодо якого прийнято рiшення про дематерiалiзацiю, ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"; - про обрання зберiгачем, у якого Товариство вiдкриє рахунки в цiнних паперах власникам акцiй, ООО "ВIКОМ"; - про припинення з 12 грудня 2010 року ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства та дiю Договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, укладеного з реєстроутримувачем - ООО "ВIКОМ". Iз Депозитарiєм та Зберiгачем Товариства були укладенi вiдповiднi договори.  

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
дату його прийняття  
яким органом управління прийнятий дIв 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
укажіть яким чином його оприлюднено
дIв 
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління в акціонерному товаристві, відхилення та причини такого відхилення протягом року
дIв