Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв станом на кiнець звiтного року становить 558 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом становить 25 осiб, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) не має. Фонд оплати штатних працiвникiв становить 52047,0 тис. грн., фонд оплати працi сумiсникiв становить 2894,4тис. грн. В цiлому на оплату працi за 2011 рiк витрачено 54941,4тис. грн. Зменшення фонду оплати працi вiдносно попереднього року (в цiлому на оплату працi в 2010 роцi витрачено 121401,9 тис.грн.) зумовлено тим, що з 01.04.2011 року Товариство не проводить реалiзацiю i виробництво продукцiї, а також змiнами в органiзацiї виробництва i труда. Розмiр фонду оплати працi збiльшився на 75054,3 тис. грн. вiдносно попереднього року внаслiдок збiльшення розмiру мiнiмальної заробiтної плати. Робота з кадрами на пiдприємствi будується вiдповiдно до КЗпП України. Прийом робiтникiв на пiдприємство здiйснюється згiдно рiшення керiвництва пiдприємства про комплектацiю структурних пiдроздiлiв працiвниками, необхiдними для забезпечення процесу виробництва, вiдповiдно штатному розкладу. Вивчення при прийомi на роботу документiв претендента на працевлаштування допомагають встановити квалiфiкацiю претендента, рiвень його професiйної пiдготовки, практичний досвiд. Трудовi стосунки при прийомi на роботу оформлюються укладенням трудового договору з додержанням вимог статтi 23 КЗпП України: робiтники, якi працевлаштовуються на роботу, знайомляться з посадовими iнструкцiями (функцiональними обов'язками), правилами внутрiшнього трудового розпорядку, колективним договором, умовами працi пiд пiдпис у бланку заяви при прийомi на роботу. При вiдборi кандидатiв для працевлаштування з урахуванням потреб пiдприємства у робiтниках, перевага надається особам, якi мають досвiд роботи у металургiйнiй промисловостi, вiдповiдно профiлю пiдприємства освiти, наявностi квалiфiкацiї, стажу роботи. Згiдно наказу вiд 11.02.2011 р. ОД № 33 iПро змiни штатного розписуi у звiязку зi змiнами в органiзацiї виробництва, всi професiї Товариства були скороченi. У 2011р. було здiйснено звiльнення працiвникiв, згiдно п.5 ст. 36 КЗпП України, у звiязку з переводом 1 746 працiвникiв, з них i 1 732 працiвникiв на ПАТ iЕМЗi, 14 працiвникiв на iншi пiдприємства. Також у 2011р. було звiльнено 335 працiвникiв за угодою сторiн, п.1 ст. 36 КЗпП України, яким була виплачена компенсацiя вiдповiдно Постанови адмiнiстрацiї та профспiлкового комiтету Товариства вiд 24.01.2011р. ОД №11. Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на кiнець 2011 р. i 55 чоловiк, з них знаходяться у вiдпустцi по догляду за дитиною до досягнення нею вiку, встановленого чинним законодавством - 20 чол. На кiнець звiтного перiоду загальна кiлькiсть дипломованих спецiалiстiв, якi працюють на пiдприємствi встановила 39 чоловiк, у т.ч.: - з повною вищою освiтою - 25 чол.; - з неповною та базовою вищою освiтою - 14 чол. Професiйне навчання кадрiв на виробництвi здiйснювалось вiдповiдно до нормативно-правових актiв у областi освiти, працi, регулюючих суспiльнi вiдносини у сферi забезпечення пiдприємства квалiфiкованими i конкурентноздатними на ринку працi кадрами. Професiйне навчання кадрiв на виробництвi носило безперервний характер до 31.03.2011р. i проводилось впродовж всiєї трудової дiяльностi працiвника з метою перiодичного розширення i поглиблення знань, умiнь i навикiв вiдповiдно до вимог виробництва. Пiдготовка, перепiдготовка i пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв в 1 кварталi 2011 роцi проводилися з вiдривом i без вiдриву вiд виробництва з урахуванням потреби пiдприємства в квалiфiкованих кадрах. Так, в першому кварталi 2011 року навчено новим професiям (первинна професiйна пiдготовка, перепiдготовка) - 76 чоловiк. Безпосередньо на виробництвi: всього 60 чоловiк, у тому числi за формами навчання: iндивiдуальна i 18 ч., курсова i 42 ч. У навчальних закладах рiзних типiв за договорами: усього - 16 чол., у тому числi: професiйно iтехнiчних i 6 чол., вищих(I -IV рiвнiв акредитацiї) -10 чол. Пiдвищили квалiфiкацiю за вказаний перiод 117 чол. З них безпосередньо на виробництвi - 108 чол., у навчальних закладах рiзних типiв за договорами - 9 чол. З 01.04.2011 р., у звiязку з реорганiзацiєю виробництва, кадрової програми, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента, ПрАТ iМакiївський металургiйний заводi немає.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012
13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012 13.04.2012
Примітки: