Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
08.04.2011
99.9999900
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 3. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. 5. Затвердження порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2010 роцi. 6. Про порядок вилучення у акцiонерiв Товариства сертифiкатiв цiнних паперiв Товариства випуску, що дематерiалiзувався. 7. Про змiни у складi органiв управлiння Товариства. 8. Про приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi товариства". 9. Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї у зв'язку iз необхiднiстю приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з нормами Закону України "Про акцiонернi товариства". 10. Про скасування та затвердження внутрiшнiх Положень Товариства. 11. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. Пропозицiй та змiн до порядку денного за вiдведений за законом термiн до Товариства не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано Голову та секретаря Загальних зборiв, Лiчiльну комiсiю, затверджено регламент, порядок розгляду питань, включених до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (голосували iЗАi - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 2. Затверджено звiт в.о. генерального директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк (голосували iЗАi - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 3. Затверджено Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк, а також висновки по Балансу Товариства станом на 31.12.2010 та Звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк (голосували iЗАi - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 4. Затверджено Баланс Товариства станом на 31.12.2010 та Звiт про фiнансовi результати Товариства за 2010 рiк (голосували iЗАi - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 5. Затверджено збитки Товариства, отриманi Товариством за 2010 рiк, покрити збитки за рахунок прибутку наступних перiодiв (голосували iЗАi - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 6. Доручено виконавчому органу Товариства здiйснити всi необхiднi дiї, що повiязанi з вилученням та знищенням у вiдповiдностi до законодавства наданих сертифiкатiв цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзувався (голосували iЗАi - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 7. Вiдкликано зi складу Наглядової ради Товариства Рижову Тетяну Юрiївну; Компанiю iМОКРАД ТРЕЙДIНГ ЛТДi, Компанiю iЗОРIНО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕДi, Компанiю iКЕЛОР ЕНТЕРПРАЙСЕЗ ЛЛСi, встановлено кiлькiсний склад Наглядової ради у кiлькостi 1 (однiєї) особи та обрано одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. Вiдкликано зi складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: Авраменка Кирила Олександровича; Бєлова Валерiя Наумовича; Снiжка Сергiя Анатолiйовича. Обрано Чудновця Олександра Миколайовича на посаду Генерального директора Товариства, доручено Наглядовiй радi Товариства затвердити умови та укласти контракт з Генеральним директором (голосували iЗАi - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 8. Визначено тип Товариства як Приватне, затверджено найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО iМАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОДi (голосували iЗАi - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 9. Внесено змiни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новiй редакцiї та визначено уповноважених осiб для пiдписання та державної реєстрацiї Статуту Товариства (голосували iЗАi - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 10. Вирiшено скасувати дiю внутрiшнiх положень Товариства: Положення ЗАТ iМакiївський металургiйний заводi про збiльшення (зменшення) розмiру статутного фонду; Положення про вiдокремлений пiдроздiл ЗАТ iМакiївський металургiйний заводi санаторiй-профiлакторiй iСонячнийi; Положення про Наглядову раду ЗАТ iМакiївський металургiйний заводi (голосували iЗАi - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 11. Попередньо схвалено укладення Товариством значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом одного (1) року з дати проведення загальних зборiв (але починаючи з дати реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПрАТ iММЗi) (голосували iЗАi - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.