Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2771826 2507989 0 0 2771826 2507989
будівлі та споруди 1716584 1547519 0 0 1716584 1547519
машини та обладнання 1014124 926767 0 0 1014124 926767
транспортні засоби 39230 32445 0 0 39230 32445
інші 1888 1258 0 0 1888 1258
2. Невиробничого призначення: 53560 49043 0 0 49043 53560
будівлі та споруди 52176 48292 0 0 52176 48292
машини та обладнання 1167 588 0 0 1167 588
транспортні засоби 10 7 0 0 10 7
інші 207 156 0 0 207 156
Усього 2825386 2557032 0 0 2825386 2557032
Опис Вартiсть основних засобiв ПрАТ «ММЗ» станом на 31.12.2012 р. склала 3 375 858 тис. грн. (знос 818 826 тис.грн.,залишкова вартiсть 2 557 032 тис.грн.) Протягом року нарахован знос у сумi 294 884 тис. грн.,у т.ч. по групам:Будинки,споруди та передавальнi пристрої 196 952 тис.грн.;Машини та обладнання 90 523 тис.грн.;Транспортнi засоби 6 788 тис.грн.; Iнструменти, прилади,iнвентар 609 тис.грн.; Iншi основнi засоби 10 тис.грн.;Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 2 тис.грн. Нематерiальнi активи 39 тис.грн. Ступiнь зносу за групами становить: Будинки,споруди та передавальнi пристрої 27,26%; Машини та обладнання 10,08%; Транспортнi засоби 30,88%; Iнструменти, прилади,iнвентар 54,44%; Iншi основнi засоби 43,64%; Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 100%. Нематерiальнi активи 58.92%. Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об'єкта основних засобiв. Термiн використання основних засобiв за основними групами: 1. Будiвлi та споруди - 60 рокiв; 2. Об'єкти благоустрою територiї - 15 рокiв 3. Iнженернi комунiкацiї - 15 рокiв; 4. Передавальнi пристрої i механiзми - 10 рокiв; Передавальнi пристрої та механiзми (мостовi,рудногрейфернi,портальнi крани) – 20 рокiв 5. Машини i устаткування основного виробництва - 35 рокiв; 6. Машини i устаткування допомiжних цехiв - 35 рокiв; 7. Залiзничнi Транспортнi засоби - 25 рокiв; 8. Автотранспортнi засоби - 10 рокiв; 9. Автомобiлi загального призначення - 5 рокiв; 10. Устаткування i засоби зв'язку - 10 рокiв; 11. Офiснi меблi - 7 рокiв; 12. Iнформацiйнi системи - 4 роки; 13. Iншi основнi засоби (основнi засоби соцiальної сфери; основнi засоби, належнi ФДМУ; малоцiннi необоротнi активи) - 10 рокiв. У 2012 роцi на пiдприємствi не було основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження використання. Основних засобiв, переданих у заставу не було. В звiтному перiодi iндексацiя та переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 216 607 тис.грн. Ступiнь використання становить 98%. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок придбання та вибуття основних засобiв. Надiйшло за рахунок будiвництва, придбання та вводу в експлуатацiю, модернiзацiї у загальнiй сумi 29 857 тис. грн. у т. ч.: будiвництва та придбання - експрес-аналiзатора – 40 тис.грн., системних блокiв Everst Enterprise – 26 тис.грн, сервера Siemens – 28 тис.грн., принтерiв HP LASER JET – 28 тис.грн. паропроводу – 560 тис.грн.; нагнiтача ГЦ-300/1,2 У2 – 893 тис.грн.; монiторiв 22" – 17 тис.грн.; мiнi-котелень – 3 846 тис.грн.; газопроводу середнього тиску – 20 605 тис.грн.; котельнi заводоуправлiння – 463 тис.грн.;внутрiшньоцехового газопроводу коксового газу – 477 тис.грн. автоматизованої системи комерцiйного облiку електроенергiї – 1 116 тис.грн., а також модернiзацiї: обладнання стану 150 – 326 тис.грн.; печi нагрiвальної стана 150 – 1 414 тис.грн.; внутрiшньоцехової насосної станцiї – 18 тис.грн. Вибуло за рахунок лiквiдацiї, безоплатної передачi та продажу основних засобiв по залишкової вартостi 3 329 тис. грн.:1.За рахунок лiквiдацiї у т.ч. воздухопровод – 542 тис.грн.; мотор-генератор – 80 тис.грн., екскаватор ЕКГ-5А – 675 тис.грн.; сейфи – 4 тис.грн. (4 шт.). 2.За рахунок продажу: комп'ютерна технiка – 1 тис.грн.; електроводонагрiвачi – 14 тис.грн. 3. За рахунок безоплатної передачi – водопроводи питної води – 2 013 тис.грн.
Основнi засоби 01.04.2011 були наданi в оренду ПАТ "ЄМЗ". Утримування наданих в оренду основних засобiв здiйснюється за рахунок орендаря.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 755945 857189
Статутний капітал (тис.грн.) 684143 684143
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 684143 684143
Опис Вартiсть чистих активiв в звiтному та попередньому перiодi розрахована за методикою, затвердженою Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року N 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. N 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. N 396/3689. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.): - нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) р. 010 - незавершене будiвництво р. 020 - основнi засоби (залишкова вартiсть) р. 030- довгострокова дебiторська заборгованiсть р. 050 Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): - запаси р. 100, 120, 130, 140 - векселi одержанi р. 150 - дебiторська заборгованiсть р. 160, 170, 180, 210 - поточнi фiнансовi iнвестицiї р. 220 - грошовi кошти р. 230, 240, - iншi оборотнi активи р.250, - витрати майбутнiх периодiв р.270. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: Iншi довгостроковi зобов'язання р.470 Поточнi зобов'язання, в т. ч. - короткостроковi кредити банкiв р. 500 - виданi векселi р. 520 - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги р. 530 поточнi зобов'язання за розрахунками: - з одержаних авансiв р. 540 - з бюджетом р. 550 - зi страхування р. 570 - з оплати працi р. 580, - iншi поточнi зобов'язання р.610., - забезпечення наступних витрат i платежiв р.430 Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = (р.010 + р.020 + р.030 + р.050 + р.100 + р.120 + р.130 + р.140 + р.150 + р.160 + р.170 + р.180 + р.210 + р.220 + р.230 + р.240 + р.250 + р.270) - (р.470 + р.500 + р.520 + р.530 + р.540 + р.550 + р.570 + р.580 + р.610 + р.430).
Висновок Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 71 802 тис.грн. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.