Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2012 рік

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 438 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
за векселями (всього) X 438 X X
Податкові зобов'язання X 769 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 3832821 X X
Усього зобов'язань X 3834028 X X
Опис Станом на звiтну дату пiдприємство не має непогашеної частини боргу за кредитами. Зобов'язання за облiгацiями та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi. До складу iнших зобов’язань входять: iншi довгостроковi зобов’язання 202 805 тис.грн., кредиторська заборгованiсть за роботi ти послуги – 3 471 521 тис.грн, з одержаних авансiв – 150 910 тис.грн., зi страхування – 23 тис.грн., з оплати працi – 109 тис.грн., iншi поточнi зобов’язання 7 453 тис.грн.