Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД" станом на 31 грудня 2012 року.
1. Основнi вiдомостi про емiтента
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД"; Код за ЄДРПОУ 33185989; Мiсцезнаходження 86101 Донецька обл., м. Макiївка, вулиця Металургiйна, 47; Дата державної реєстрацiї Свiдоцтво про державну реєстрацiю Серiя А01 №682648 вiд 15.04.2011 р. Номер запису в Єдиному державному реєстрi № 1 273 105 0043 000190. Мiсце проведення державної реєстрацiї Виконавчий комiтет Макiївської мiської ради Донецької областi. Дата проведення державної реєстрацiї 28.09.2004 р.
2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики
Аудитором проведена перевiрка фiнансових звiтiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» станом на 31.12.2012 року, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi:- форма № 1 „Баланс” станом на 31.12.2012 р.,- форма № 2 „Звiт про фiнансовi результати” за 2012 р.,- форма № 3 „Звiт про рух грошових коштiв” за 2012 р.,- форма № 4 „Звiт про власний капiтал” за 2012 р.,- форма № 5 «Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi» за 2012 р. та iншi пояснювальнi примiтки.
При перевiрцi були використанi описання важливих аспектiв облiкової полiтики, у тому числi наказ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» «Про органiзацiю бухгалтерського облiку i облiкової полiтики пiдприємства» №ОД493 вiд 31.12.2010р. та iншi примiтки до фiнансової звiтностi.
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», у вiдповiдностi з вимогами Кодексу Етики Професiйних бухгалтерiв та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", 320 «Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту», 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi», 570 «Безперервнiсть», iнших стандартiв аудиту, а також Законом України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi», Законом України "Про акцiонернi товариства", Законом України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, iнших законодавчих актiв України та вимогами Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (Рiшення ДКЦПФР вiд 29.09.2011 р. № 1360).
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнки вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Нами були виконанi процедури аудиту , що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази, та вiдповiднiсть її важливим аспектам облiкової полiтики. Аудиторськi докази необхiднi нам для обгрунтування аудиторської думки та звiту.
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi), стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200«Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту».
4. Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
5. Аудиторська думка
5.1. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак в товариствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявнi.
5.2. Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» станом на 31 грудня 2012 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до концептуальної основи - Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
6. Iнша допомiжна iнформацiя
6.1. Розкриття iнформацiї за видами активiв, зобов’язань та про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку
В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, аудиторами було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок щодо правильностi вiдображення та розкриття iнформацiї за видами активiв, зобов’язань та про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку
Активи
Нематерiальнi активи 297
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 10 773
Основнi засоби 2 557 032
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 37
Запаси 4 735
Векселi одержанi 477
Дебiторська заборгованiсть та iншi оборотнi
активи 2 017 542
Грошовi кошти та їх еквiваленти 588
Усього Активи 4 591 481
Пасиви
Статутний капiтал 684 143
Iнший додатковий капiтал 1 845 648
Нерозподiлений прибуток (збиток) (1 773 846)
Забезпечення виплат персоналу 1 508
Довгостроковi зобов’язання 203 243
Поточнi зобов’язання 3 630 785
Усього пасиви 4 591 481
Статутний капiтал складає 684 142 820 грн. i розподiлений на 684 142 820 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 (одна) грн. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 30.05.2011р., реєстрацiйний номер №957/1/10, дата реєстрацiї 26.10.2010р. Форма iснування акцiй – бездокументарна.
Статутний капiтал товариства за станом на 31.12.2012 р. сплачений в повному обсязi у встановленi законодавством термiни та вiдповiдає установчим документам Товариства. В звiтному перiодi кiлькiсть акцiй, якi були в обiгу, не змiнювалась.
Чистий збиток 2012 року складає 101 244 тис.грн.
6.2. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами.
Станом на 31.12.2012 року чистi активи товариства становили 755 945 тис.грн.
Вартiсть чистих активiв товариства, за станом на 31.12.2012 р. перевищує вартiсть статутного капiталу на 71 802 тис.грн, що вiдповiдає вимогам законодавства: п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.
6.3.Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю до її розмiщення в загальнодоступнiй базi у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок”.
Аудитор не отримав доказiв того, що iнформацiя, надана товариством до її розмiщення загальнодоступнiй базi, яка розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР, має невiдповiдностi з фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту.
6.4. Виконання значних правочинiв
Аудитор виконав процедури щодо перевiрки дотримання ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» вимог законодавства та Статуту у частинi здiйснення значних правочинiв.
Критерiї значних правочинiв та вимоги щодо повноважень на їх здiйснення визначенi ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Вартiсть активiв Товариства станом на 01.01.2012 року складає 5 081 995 тис.грн., значними правочинами вважаються правочини, вартiсть яких перевищує 508 200 тис.грн. (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).
Згiдно до Статуту, затвердженому протоколом загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» №1 вiд 08.04.2011р., зареєстрованому 15.04.2011р., та Статуту, затвердженому протоколом загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» №1 вiд 29.03.2012р., зареєстрованому 05.04.2012р., визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до категорiї значних правочинiв та вiднесених до компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв аудитор висловлює думку, що ПрАТ «МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» у 2012 роцi дотримувалось вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» i Статутiв щодо виконання значних правочинiв.
6.5. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статутiв.
Формування складу органiв корпоративного управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» та їх функцiонування у звiтному роцi здiйснювалось вiдповiдно Статуту, затвердженому протоколом загальних зборiв №1 вiд 08.04.2011р., зареєстрованому 15.04.2011р. та Статуту, затвердженому протоколом загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» №1 вiд 29.03.2012р., зареєстрованому 05.04.2012р. Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- Загальнi збори,
- Наглядова рада
- Генеральний директор.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» - до 30 квiтня 2012 року.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння здiйснювалось згiдно до Статутiв та Закону України «Про акцiонернi товариства».
Внутрiшнi положення акцiонерного товариства не приймалися.
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства.
На думку аудитора прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства».
6.6. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв стосовно викривлення звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКIЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ ЗАВОД» внаслiдок шахрайства.
7. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю по наданню аудиторських та консультацiйних послуг «АУДЕК»
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги № 0185 вiд 26.01.2001 р. видане Аудиторською палатою України, дiйсне до 23.12.2015 р.).
Мiсцезнаходження юридичної особи 83048, м.Донецьк, вул.Унiверситетська, 77, к.425
Телефон (Факс) юридичної особи 062 311 07 93
Державна реєстрацiя Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи Серiя АОО №308116 видане Виконавчим комiтетом Донецької мiської ради 30 березня 1995 року, №12661200000007794.
Код ЄДРПОУ 13480208
Iнша iнформацiя Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку рiшенням №212 вiд 04.03.2008 року, реєстрацiйний номер 762, серiя i номер Свiдоцтва АБ 000699, строк дiї з 04.03.2008 року до 23.12.2015 року.
8. Дата i номер договору на проведення аудиту
Договiр на проведення аудиту №5/13 вiд 30.01.2013р.
9. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту
Дата початку аудиту 30.01.2013р.
Дата закiнчення аудиту 21.03.2013р.
Генеральний директор ТОВ «АУДЕК» Сорокiн Б.А.
Сертифiкат аудитора – Серiя А № 001103,
виданий Аудиторською палатою України
24.03.1994 року, продовжений до 24.03.2018 року
Аудитор Жданко Ю.В.
Сертифiкат аудитора – Серiя А № 005931,
виданий Аудиторською палатою України
28.04.2005 року, продовжений до 28.04.2015 року
21.03.2012