Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Макiївський металургiйний завод"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ "ММЗ"
3.1.3. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 86105
3.1.5. Область, район Донецька область, Кiровський район р-н
3.1.6. Населений пункт м. Макiївка
3.1.7. Вулиця, будинок вул. Металургiйна, будинок 47

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01№682648
3.2.2. Дата державної реєстрації 28.09.2004
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Макiївської мiської ради Донецької областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 684142820
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 684142820

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Вiддiлення № 2 ПАТ "ПУМБ" у м. Макiївка
3.3.2. МФО банку 334851
3.3.3. Поточний рахунок 26007962487899
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "Юнекс банк"
3.3.5. МФО банку 322539
3.3.6. Поточний рахунок 260023107491

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
24.10 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв
46.77 Оптова торгiвля вiдходами та брухтом
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованного нерухомого майна

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Заготiвля, перероботка металобрухту чорних металiвАВ № 58087327.04.2011Мiнистерство промислової полiтики Українинеобмежений
Опис:
Лiцензiя отримана для здiйснення заготiвлi та переробки металобрухту чорних металiв. Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.
Професiйне навчання кадрiв на виробництвiАВ № 55266528.09.2010Мiнiстерство освiти i науки України24.06.2013
Опис:
Надання освiтнiх послуг, пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї для наступний спецiальностей (професiй): робiтникiв металургiйних та машинобудiвних професiй, робiтники, що обслуговують промислове устаткування, робiтникiв, що обслуговують машини та складальники машин, водiїв та робiтникiв з обслуговування пересувної технiки та установок, найпростiшi професiї у видобувних галузях, будiвництвi, промисловостi та транспорту. Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектуриАВ № 55935822.06.2010Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України22.06.2015
Опис:
Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутност iзмiн у дiючому законодавствi України
Експлуатацiя посудин, що працюють№ 754.10.30-37.10.018.03.2010Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду18.03.2013
Опис:
Цей дозвiл надає право на експлуатацiю посудин, що працюють пiд тиском понад 0,07 МПа. Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.
Дозвiл на продовження виконання робiт пiдвищеної небезпеки№ 0860.08.14-27.10.030.07.2008Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду30.07.2013
Опис:
Цей дозвiл надає право на виконання робiт пiдвищеної небезпеки. Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.
Дозвiл на продовження виконання робiт пiдвищеної небезпеки№ 1104.09.14-27.10.030.09.2009Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду30.09.2014
Опис:
Цей дозвiл надає право ремонту обладнання пiдвищеної небезпеки. Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.
Дозвiл на продовження виконання робiт пiдвищеної небезпеки№ 2268.08.30-27.10.011.08.2008Державний комiтет України з промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду11.08.2014
Опис:
Цей дозвiл надає право на виконання робiт пiдвищеної небезпеки. Дiю виданого дозволу планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
Об'єднання пiдприємств "Металургпром"м. Днiпропетровськ, пл. Ленiна, 1.
Товариство з 2006 року є учасником об'єднання пiдприємств "Металургпром", яке розташоване за адресою: м. Днiпропетровськ, пл. Ленiна, 1. Об'єднання координує по забезпеченню виробничу дiяльнiсть учасникiв, представляє i захищає виробничi, науково-технiчнi, професiйнi, соцiальнi та iншi спiльнi iнтереси учасникiв в органах державної влади i управлiння, громадських, зовнiшньоекономiчних, мiжнародних i iнших органiзацiях з метою досягнення високої ефективностi їх дiяльностi. Товариство бере активну участь в дiяльностi Об'єднання, своєчасно та в повному обсязi сплачує членськi внески, дотримується положень установчих документiв та внутрiшнiх нормативних актiв Об'єднання, надає Об'єднанню iнформацiю, необхiдну для вирiшення питань, пов'язаних з його дiяльнiстю.
Українська асоцiацiя пiдприємств чорної металургiї.м. Київ, вул. Гоголiвська, 6.
Товариство з 2006 року прийнято до складу членiв Української асоцiацiї пiдприємств чорної металургiї, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Гоголiвська, 6. Асоцiацiя органiзує розробки перспективних i довгострокових програм по розвитку галузi, налагоджує взаємодiї мiж пiдприємствами, сприяє технiчному прогресу, розширенню iснуючих та освоєнню нових ринкiв збуту продукцiї чорної металургiї. Вивчає i вирiшує питання пошуку i заповнення товарних нiш на зовнiшнiх ринках вiтчизняною продукцiєю, розробляє рекомендацiї Членам при проведеннi ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi, сприяє у створеннi фiнансово кредитних iнститутiв для розвитку галузi, сприяє вирiшенню питань пiдвищення конкурентоздатностi вiтчизняної продукцiї на зовнiшнiх ринках. Товариство бере активну участь в дiяльностi Асоцiацiї, виконує ii Статут, формує грошовi кошти та матерiальнi засоби Асоцiацiї.
Екологiчнаї асоцiацiя пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу України "ЕКОМЕТ"м. Днiпропетровськ, пл. Ленiна, 1.
Товариство з 2007 року є учасником Екологiчної асоцiацiї пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу України "ЕКОМЕТ", яке розташоване за адресою: м. Днiпропетровськ, пл. Ленiна,1. Асоцiацiя взаємодiє з Мiнiстерством промислової полiтики України, Мiнекоресурсiв та iншими органiзацiями з питань розробки та реалiзацiї галузевих програм, координацiї робiт, методичного забезпечення та надання iнформацiйних послуг по захисту навколишнього середовища вiд скидiв, викидiв та вiдходiв пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу.

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента