Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.03.2012
Кворум зборів** 99.99999
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк. 5. Затвердження порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2011 роцi. 6. Про внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства. 7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Пропозицiй та змiн до порядку денного за вiдведений за законом термiн до Товариства не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано Голову та секретаря Загальних зборiв, Лiчiльну комiсiю, затверджено регламент, порядок розгляду питань, включених до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 2. Затверджено звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 3. Затверджено звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах); 4. Затверджено Баланс Товариства станом на 31.12.2011 р. (Форма № 1), Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк (Форма № 2), Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк (Форма № 3), Звiт про власний капiтал за 2011 рiк (Форма № 4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк (Форма № 5) (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 5. Затверджено збитки Товариства, отриманi Товариством за 2011 рiк та покриття збиткiв за 2011 рiк за рахунок прибутку наступних перiодiв (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 6. Внесено змiни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новiй редакцiї та визначено уповноважених осiб для пiдписання та державної реєстрацiї Статуту Товариства (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 7. Попередньо схвалено укладення Товариством значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом одного (1) року з дня проведення загальних зборiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах).