Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Макiївський металургiйний завод" за ЄДРПОУ 33185989
Територія   за КОАТУУ 1413500000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ -
Вид економічної діяльності Виробництво чавуну сталі та феросплавів за КВЕД 24.10
Середня кількість працівників 47    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса Донецька обл. Кiровський район р-н 86101 м. Макiївка вул. Металургiйна, будинок 47
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 336 297
первісна вартість 011 723 723
накопичена амортизація 012 387 426
Незавершені капітальні інвестиції 020 39815 10773
Основні засоби:
залишкова вартість 030 2825386 2557032
первісна вартість 031 3351522 3375858
знос 032 526136 818826
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 60 37
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 2865597 2568139
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 3988 3684
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 1058 1051
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 477 477
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 2149524 1971835
первісна вартість 161 2159583 1981930
резерв сумнівних боргів 162 10059 10095
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 15765 2234
за виданими авансами 180 4136 3886
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 14356 14435
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 967 181
у тому числі в касі 231 3 1
в іноземній валюті 240 974 407
Інші оборотні активи 250 25153 25152
Усього за розділом II 260 2216398 2023342
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 5081995 4591481


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 684143 684143
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 2087402 1845648
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1914356 -1773846
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 857189 755945
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 1401 1508
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 1401 1508
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 184489 203243
Усього за розділом III 480 184489 203243
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3880397 3471521
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 150915 150910
з бюджетом 550 781 769
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 43 23
з оплати праці 580 117 109
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 6663 7453
Усього за розділом IV 620 4038916 3630785
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 5081995 4591481
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: Нематерiальнi активи (рядок 010). Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на кiнець року склала 297 тис.грн. Незавершене будiвництво (рядок 020). Вiдображена сума незакiнчених капiтальних iнвестицiй на придбання основних засобiв, їх будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю господарським та пiдрядними способами. Залишкова вартiсть основних засобiв (рядок 030). Нарахування зносу вiдбувається за прямолiнiйним методом для основних засобiв та у розмiрi 100% у першому мiсяцi експлуатацiї малоцiнних необоротних активiв. Виробничi запаси (рядок 100). При зарахуваннi запасiв на баланс пiдприємства первiсна вартiсть формується з урахуванням вимог П(С)БО 9. При списаннi запасiв у виробництво пiдприємство використовує метод середньозваженої собiвартостi (крiм змiнного обладнання), при списаннi змiнного обладнання пiдприємство використовує метод iдентифiкованої собiвартостi. Готова продукцiя (рядок 130). Залишки готової продукцiї на складi станом на 31.12.2012р. складають 1 051 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 160). Вiдображена чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi пiдприємства за товари, роботи, послуги, яка зменшилась на кiнець перiоду в порiвняннi з початком року на 177 689 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 210). Iнша поточна дебiторська заборгованiсть збiльшилась станом на 31.12.2012 року в порiвняннi з початком року на 79 тис.грн. Грошовi кошти (рядок 230). Залишок грошових коштiв на кiнець перiоду в порiвняннi з початком року зменшився на 786 тис.грн. Iншi оборотнi активи (рядок 250). Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2012р. складаються з податкових зобов’язань по ПДВ у розмiрi 25 152 тис.грн. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (рядок 350). Станом на 31.12.2012 року збиток пiдприємства зменшився на 140 510 тис.грн. Забезпечення витрат персоналу (рядок 400). Вiдображен резерв на виплату вiдпусток, створений пiдприємством згiдно з П(С)БО 11 «Зобов’язання». Iншi довгостроковi зобов’язання (рядок 470). Вiдображена довгострокова заборгованiсть пiдприємства станом на 31.12.2012 року. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 530). Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2012 року зменшилась на 408 876 тис.грн. в порiвняннi з початком року. Iншi поточнi зобов’язання (рядок 610). Сума зобов’язань збiльшилась у порiвняннi з початком року на 790 тис.грн. та станом на 31.12.2012 року складає 7 453 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Чудновець Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бєлов Валерiй Наумович