Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Макiївський металургiйний завод" за ЄДРПОУ 33185989
Територія   за КОАТУУ 1413500000
Орган державного управління   за СПОДУ -
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво чавуну сталі та феросплавів за КВЕД 24.10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 515526 2753685
Податок на додану вартість 015 47828 225602
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 288327
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 467698 2239756
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 468333 2338858
Валовий:
прибуток 050 0 0
збиток 055 635 99102
Інші операційні доходи 060 231532 2598103
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 13561 35212
Витрати на збут 080 3911 58123
Інші операційні витрати 090 297119 2683722
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 0 0
збиток 105 83694 278056
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 3 25
Інші доходи(1) 130 10082 26604
Фінансові витрати 140 18818 17028
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 3958 171133
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 0 0
збиток 175 96385 439588
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 4859 0
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 0 0
збиток 195 101244 439588
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 0 0
збиток 225 101244 439588
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 6823 1879845
Витрати на оплату праці 240 3494 38328
Відрахування на соціальні заходи 250 6621 16441
Амортизація 260 294923 495340
Інші операційні витрати 270 25596 66685
Разом 280 337457 2496639

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 684142820 684142820
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 684142820 684142820
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.14799 -0.64254
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.14799 -0.64254
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Для визначення обсягiв продажу пiдприємство використовує метод нарахувань, згiдно з яким доход вiд продажу визначається на момент, коли вiдбулося вiдвантаження продукцiї споживачевi. Отриманий дохiд квалiфiкується: - чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг – 467 698 тис.грн; - iншi операцiйнi доходи – 231 532 тис.грн.; - iншi фiнансовi доходи – 3 тис.грн; - iншi доходи – 10 082 тис.грн. Найбiльшу питому вагу у складi iнших доходiв займають доходи вiд операцiйних курсових рiзниць. Структура витратної частини звiту про фiнансовi результати складається з: - собiвартостi реалiзованої продукцiї, робiт, послуг – 468 333 тис.грн; - адмiнiстративних витрат – 13 561 тис.грн. (до їх складу входять витрати на утримання апарату управлiння пiдприємством, витрати на проведення аудиту, розрахунково-касове обслуговування та iн.); - витрати на збут – 3 911 тис.грн. (витрати на перевезення вантажiв та iн.); - iнших операцiйних витрат – 297 119 тис.грн. До складу фiнансових витрат пiдприємства вiднесена амортизацiя дисконту по довгострокової заборгованостi у сумi 18 818 тис.грн. Iншi витрати пiдприємства складають 3 958 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Чудновець Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бєлов Валерiй Наумович