Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Макiївський металургiйний завод" за ЄДРПОУ 33185989
Територія   за КОАТУУ 1413500000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво чавуну сталі та феросплавів за КВЕД 24.10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 706186 5539396
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 261045
Повернення авансів 030 74 8524
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 3 25
Бюджету податку на додану вартість 040 7092 232687
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 6
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 2 63
Інші надходження 080 2776 2151017
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (693481) (5855364)
Авансів 095 (8) (8733)
Повернення авансів 100 (5) (90795)
Працівникам 105 (2891) (51060)
Витрат на відрядження 110 (33) (107)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (0) (0)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (431) (200)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (6658) (20054)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (9655) (19641)
Цільових внесків 140 (0) (150)
Інші витрачання 145 (3329) (2164674)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -358 -18015
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -358 -18015
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 891 1240
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (1886) (8575)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -995 -7335
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -995 -7335
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 1643
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (1643)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 400 -1353 -25350
Залишок коштів на початок року 410 1941 27348
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 -57
Залишок коштів на кінець року 430 588 1941

Примітки: Звiт про рух грошових коштiв вiдображає рух коштiв пiдприємства, який складається внаслiдок здiйснення пiдприємством операцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi. На рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi в значнiй мiрi вплинула збиткова дiяльнiсть вiд реалiзацiї послуг. На рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi в значнiй мiрi вплинуло придбання необоротних активiв, що призвело витрачання коштiв на фiнансування капiтальних вкладень. Руху грошових коштiв в результатi фiнансової дiяльностi не було. Залишок коштiв станом на 31.12.2012 року складає 588 тис.грн., що вiдповiдає даним форми №1 «Баланс».


Керівник

 

(підпис)

Чудновець Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бєлов Валерiй Наумович