Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 
Дата розміщення: 08.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

В.о. генерального директора

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Бєлов В.Н.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

06.04.2015

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Макiївський металургiйний завод"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 33185989
4. Місцезнаходження Україна, 86105, Донецька область, Кiровський район р-н, м. Макiївка, вул. Металургiйна, будинок 47
5. Міжміський код, телефон та факс (06232) 9-25-40, (06232) 9-21-97
6. Електронна поштова адреса Nadezhda.Dvoynykh@enakievosteel.com


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.04.2015

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

67, Вiдомостi Нацiональноїї комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

08.04.2015

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

mmz.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

08.04.2015

(дата)