Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 
Дата розміщення: 08.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2665460 2398614 0 0 2665460 2398614
будівлі та споруди 1769953 1569320 0 0 1769953 1569320
машини та обладнання 867343 805498 0 0 867343 805498
транспортні засоби 28138 23776 0 0 28138 23776
інші 26 20 0 0 26 20
2. Невиробничого призначення: 36119 26826 0 0 26826 36119
будівлі та споруди 35633 26704 0 0 35633 26704
машини та обладнання 474 112 0 0 474 112
транспортні засоби 8 6 0 0 8 6
інші 4 4 0 0 4 4
Усього 2701579 2425440 0 0 2701579 2425440
Опис Вартiсть основних засобiв ПрАТ «ММЗ» станом на 31.12.2014 р. склала 4 142 844тис. грн.(знос 1 717 404 тис.грн.,залишкова вартiсть 2 425 440 тис.грн.) Протягом року нарахован знос у сумi 274 874 тис. грн.,у т.ч. по групам:Будинки,споруди та передавальнi пристрої 208 812 тис.грн.;Машини та обладнання 61 450 тис.грн.;Транспортнi засоби 4 299 тис.грн.;Iнструменти, прилади,iнвентар 307 тис.грн.;Iншi основнi засоби 6 тис.грн.; Нематерiальнi активи 27 тис.грн. Ступiнь зносу за групами становить: Будинки,споруди та передавальнi пристрої 43,60%; Машини та обладнання 34,18%; Транспортнi засоби 72,30%; Iнструменти, прилади,iнвентар 78,71%; Iншi основнi засоби 70,37%;. Нематерiальнi активи 64,04%. Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об'єкта основних засобiв. Термiн використання основних засобiв за основними групами: 1. Будiвлi та споруди - 60 рокiв; 2. Об'єкти благоустрою територiї - 15 рокiв 3. Iнженернi комунiкацiї - 15 рокiв; 4. Передавальнi пристрої i механiзми - 10 рокiв; Передавальнi пристрої та механiзми (мостовi,рудногрейфернi,портальнi крани) – 20 рокiв 5. Машини i устаткування основного виробництва - 35 рокiв; 6. Машини i устаткування допомiжних цехiв - 35 рокiв; 7. Залiзничнi Транспортнi засоби - 25 рокiв; 8. Автотранспортнi засоби - 10 рокiв; 9. Автомобiлi загального призначення - 5 рокiв; 10. Устаткування i засоби зв'язку - 10 рокiв; 11. Офiснi меблi - 7 рокiв; 12. Iнформацiйнi системи - 4 роки; 13. Iншi основнi засоби (основнi засоби соцiальної сфери; малоцiннi необоротнi активи) - 10 рокiв. У 2014 роцi на пiдприємствi не було основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження використання. Основних засобiв, переданих у заставу не було. В звiтному перiодi iндексацiя та переоцiнка (дооцiнка) основних засобiв не здiйснювалася. Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок вибуття основних засобiв. Вибуло за рахунок лiквiдацiї, безоплатної передачi основних засобiв по залишкової вартостi 1 265 тис. грн.:1.За рахунок лiквiдацiї у т.ч. Башнi водонапорни– 749 тис.грн., обладнання ЖДЦ – 382 тис.грн., верстати – 126 тис. грн.., насос – 2 тис.грн. 2.За рахунок безоплатної передачi: машинки швейнi – 6 тис.грн. Бiльша частка основних засобiв 01.04.2011 були наданi в оренду ПАТ "ЄМЗ". Утримування наданих в оренду основних засобiв здiйснюється за рахунок орендаря.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 764478 816548
Статутний капітал (тис.грн.) 684143 684143
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 684143 684143
Опис Вартiсть чистих активiв в звiтному та попередньому перiодi розрахована за методикою, затвердженою Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року N 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 07.02.2013 р. N 73, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.02.213 р. N 336/22868. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.): - нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) р. 1000 - незавершенi капiтальнi iнвестицiї р. 1005 - основнi засоби (залишкова вартiсть) р. 1010- довгострокова дебiторська заборгованiсть р. 1040; Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): - запаси р. 1100 - векселi одержанi р. 1120 - дебiторська заборгованiсть р. 1125, 1130, 1135, 1155 - грошi та їх еквiваленти р. 1165- iншi оборотнi активи р.1190, - витрати майбутнiх периодiв р.1170. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: Iншi довгостроковi зобов'язання р.1515, вiдстроченi податковi зобов’язання р. 1500. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги р. 1615 - з бюджетом р. 1620 - зi страхування р. 1625 - з оплати працi р. 1630; поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами р. 1635, - поточнi забезпечення р. 1660; - iншi поточнi зобов'язання р.1690. Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = (р.1000 + р.1005 + р.1010 + р.1040 + р.1100 + р.1120 + р.1125 + р.1130 + р. 1135 + р.1155 + р.1165 + р.1170 + р.1190) - (р.1500 + р.1515 + р.1615 + р.1620 + р.1625 + р.1630 + р.1635 + р.1660 + р.1690).
Висновок Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 80 335 тис.грн. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.