Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 
Дата розміщення: 08.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 101 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 101 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 184337 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 2403372 X X
Усього зобов'язань X 2587810 X X
Опис Станом на звiтну дату пiдприємство не має непогашеної частини боргу за кредитами. Зобов'язання за облiгацiями та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi. До складу податкових зобов’язань входять: вiдстроченi податковi зобов’язання – 180 227 тис.грн. та поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 4 110 тис.грн. До складу iнших зобов’язань входять: iншi довгостроковi зобов’язання 246 224 тис.грн., кредиторська заборгованiсть за роботi ти послуги – 2 147 863 тис.грн, з одержаних авансiв – 642 тис.грн., зi страхування – 21 тис.грн,, з оплати працi – 44 тис.грн., iншi поточнi зобов’язання 8 578 тис.грн.