Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 
Дата розміщення: 08.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки
У звiтному перiодi Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб. У Товариствi посади корпоративного секретаря немає. У звiтному перiодi рейтингова оцiнка не проводилась, тому що у статутному капiталi Товариства вiдсутня державна частка та Товариство не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння не надається, оскiльки згiдно п. 5 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджене Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 №2826 акцiонернi товариства не вказують дану iнформацiю. В Iнформацiї про посадових осiб емiтента не вказано код ЄДРПОУ посадової особи - Члена Наглядової ради, оскiльки дана особа є нерезидентом, також вiдсутня iнформацiя про Ревiзiйну комiсiю Товариства, оскiльки станом на 31.12.2013 року Ревiзiйна комiсiя в Товариствi не обрана. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не надається, оскiльки згiдно п. 8 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджене Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 №2826 приватнi акцiонернi товариства не вказують дану iнформацiю. В Iнформацiї про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента не вказано код ЄДРПОУ, область, район та поштовий iндекс юридичної особи, оскiльки дана особа є нерезидентом. Iнформацiя про фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента Товариством не подається, оскiльки жодна з фiзичних осiб не володiє 10 вiдсотками та бiльше акцiй Товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки Товариством випуск облiгацiй не здiйснювався. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не подається, оскiльки Товариство не випускало нiяких цiнних паперiв, крiм акцiй. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не подається, тому що Товариство не випускало похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного периiоду не надається, оскiльки за звiтнiй перiод викуп власних акцiй не вiдбувався.Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається у зв’язку з тим, що у звiтньому перiодi Товариство обсягiв доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi не мало. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається у зв’язку з тим, що у звiтньому перiодi Товариство обсягiв доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi не мало. Загальна сума чистого доходу 427 435 тис.грн, у т.ч. по кодам: - 08.12 "Добування пiску, гравiю, глин i каолiну" - 74 тис.грн.; - 46.90 "Неспецiалiзована оптова торгiвля" – 211 616 тис.грн.; - 68.20 "Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна" – 215 745 тис.грн. Iнформацiя, зазначена в пп. 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. Iнформацiя, зазначена в пп. 6, 10, 11, 13, 15, 29 не надається, оскiльки згiдно п. 2 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджене Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 №2826 приватнi акцiонернi товариства не надають дану iнформацiю. Рiчна фiнансова звiтнiсть,складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не надається, оскiльки Товариство не складало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, оскiльки Товариство не випускло цiльових облiгацiй.