Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 
Дата розміщення: 08.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.03.2014
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк. 5. Визначення порядку розподiлу прибутку за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi. 6. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства. 7. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства. 8. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради. 10. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
Пропозицiй та змiн до порядку денного за вiдведений за законом термiн до Товариства не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано Лiчiльну комiсiю, затверджено регламент, порядок розгляду питань, включених до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 2. Затверджено звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 3. Затверджено звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 4. Затверджено Баланс Товариства станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк (Форма № 2), Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк (Форма № 3), Звiт про власний капiтал за 2013 рiк (Форма № 4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк (Форма № 5) (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 5. Збитки, отриманi Товариством за результатами дiяльностi у 2013 роцi покрити за рахунок прибутку Товариства майбутнiх перiодiв (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 6. Внесено змiни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новiй редакцiї та визначено уповноважених осiб для пiдписання та державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 7. Припинено з «27» березня 2014 року повноваження дiючого (на момент проведення даних Загальних зборiв акцiонерiв) одноособового члена Наглядової ради Товариства - Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 8. Обрано з «28» березня 2014 року одноособового члена Наглядової ради Товариства - Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. строком на 3 (три) роки (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 9. Затвердженi умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься мiж Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства та визначено уповноважену особу для укладання та пiдписання цивiльно-правового договору мiж Товариством та одноособовим членом Наглядової ради Товариства (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 10. Попередньо схвалено укладення Товариством значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом одного (1) року з дня проведення загальних зборiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах).


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.