Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 
Дата розміщення: 08.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Макiївський металургiйний завод" за ЄДРПОУ 33185989
Територія   за КОАТУУ 1413500000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво чавуну сталі та феросплавів за КВЕД 24.10
Середня кількість працівників1 30    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 86105, Донецька обл. м. Макыъвка, вул. Металургыйна, 47
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 278 265
первісна вартість 1001 723 737
накопичена амортизація 1002 445 472
Незавершені капітальні інвестиції 1005 7262 5984
Основні засоби: 1010 2701579 2425440
первісна вартість 1011 4148436 4142844
знос 1012 1446857 1717404
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 17 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 2709136 2431689
II. Оборотні активи
Запаси 1100 43607 4343
Виробничі запаси 1101 2934 2772
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 1046 1015
Товари 1104 39627 556
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 477 477
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1024506 905570
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
1221 7579
з бюджетом 1135 3711 3241
у тому числі з податку на прибуток 1136 2571 2654
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 368 208
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 948 126
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 948 126
Витрати майбутніх періодів 1170 15 19
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 133 104
Усього за розділом II 1195 1074986 921667
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 3784122 3353356

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 684143 684143
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1911367 1713671
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1778962 -1633336
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 816548 764478
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 217374 180227
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 223538 246325
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 440912 426552
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 2513384 2147863
за розрахунками з бюджетом 1620 4104 4110
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 21
за розрахунками з оплати праці 1630 1 44
за одержаними авансами 1635 792 642
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 978 1068
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 7403 8578
Усього за розділом IІІ 1695 2526662 2162326
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 3784122 3353356

Примітки: Нематерiальнi активи (рядок 1000). Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на кiнець року склала 265 тис.грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (рядок 1005). Вiдображена сума незакiнчених капiтальних iнвестицiй на придбання основних засобiв, їх будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю господарським та пiдрядними способами. Залишкова вартiсть основних засобiв (рядок 1010). Нарахування зносу вiдбувається за прямолiнiйним методом для основних засобiв та у розмiрi 100% у першому мiсяцi експлуатацiї малоцiнних необоротних активiв. Виробничi запаси (рядок 1100) станом на 31.12.2014р. складають 4 343 тис.грн.. При зарахуваннi запасiв на баланс пiдприємства первiсна вартiсть формується з урахуванням вимог П(С)БО 9. При списаннi запасiв у виробництво пiдприємство використовує метод середньозваженої собiвартостi (крiм змiнного обладнання), при списаннi змiнного обладнання пiдприємство використовує метод iдентифiкованої собiвартостi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1125). Вiдображена чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi пiдприємства за товари, роботи, послуги, яка зменшилась на кiнець перiоду в порiвняннi з початком року на 118 936 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1155). Iнша поточна дебiторська заборгованiсть зменшилась станом на 31.12.2014 року в порiвняннi з початком року на 160 тис.грн. Грошi та їх еквiваленти (рядок 1165). Залишок грошових коштiв на кiнець перiоду в порiвняннi з початком року зменшився на 822 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв (рядок 1170). Залишок витрат майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2014 року складає 19 тис.грн. Iншi оборотнi активи (рядок 1190). Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2014р. складаються з податкових зобов’язань по ПДВ у розмiрi 104 тис.грн. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (рядок 1420). Станом на 31.12.2014 року збиток пiдприємства зменшився на 145 626 тис.грн. Вiдстроченi податковi зобов’язання (рядок 1500). Станом на 31.12.2014 року залишок вiдстрочених податкових зобов’язань складає 180 227 тис.грн. Iншi довгостроковi зобов’язання (рядок 1515). Вiдображена довгострокова заборгованiсть пiдприємства станом на 31.12.2014 року. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2014 року зменшилась на 365 521 тис.грн. в порiвняннi з початком року. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами (рядок 1635). Сума зобов’язань зменшилась у порiвняннi з початком року на 150 тис.грн. та станом на 31.12.2014 року складає 642 тис.грн. Поточнi забезпечення (рядок 1660). Вiдображен резерв на виплату вiдпусток, створений пiдприємством згiдно з П(С)БО 11 «Зобов’язання». Iншi поточнi зобов’язання (рядок 1690). Сума зобов’язань збiльшилась у порiвняннi з початком року на 1 175 тис.грн. та станом на 31.12.2014 року складає 8 578 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Белов Валерий Наумович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Белов Валерий Наумович

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.