Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 
Дата розміщення: 08.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Макiївський металургiйний завод" за ЄДРПОУ 33185989

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 427435 276485
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 403611 ) ( 285103 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
23824 0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 8618 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 264320 132003
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 6873 ) ( 12992 )
Витрати на збут 2150 ( 7232 ) ( 1777 )
Інші операційні витрати 2180 ( 346885 ) ( 234422 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 72846 ) ( 125806 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 9983 12688
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 22788 ) ( 20632 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 3534 ) ( 54905 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 89185 ) ( 188655 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 37148 -4086
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 52037 ) ( 192741 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -197696 65719
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -197696 65719
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -197696 65719
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -249733 -127022

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 44 18
Витрати на оплату праці 2505 1239 1455
Відрахування на соціальні заходи 2510 468 402
Амортизація 2515 274900 277142
Інші операційні витрати 2520 80721 72542
Разом 2550 357372 351559

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 684142820 684142820
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 684142820 684142820
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.07606 -0.28173
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.07606 -0.28173
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Для визначення обсягiв продажу пiдприємство використовує метод нарахувань, згiдно з яким доход вiд продажу визначається на момент, коли вiдбулося вiдвантаження продукцiї споживачевi. Отриманий дохiд квалiфiкується: - чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг – 427 435 тис.грн; - iншi операцiйнi доходи – 264 320 тис.грн.; - iншi доходи – 9 983 тис.грн. Найбiльшу питому вагу у складi iнших доходiв займають доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти та операцiйних курсових рiзниць. Структура витратної частини звiту про фiнансовi результати складається зi: - собiвартостi реалiзованої продукцiї, робiт, послуг – 403 611 тис.грн; - адмiнiстративних витрат – 6 873 тис.грн. (до їх складу входять витрати на утримання апарату управлiння пiдприємством, витрати на проведення аудиту, розрахунково-касове обслуговування та iн.); - витрати на збут – 7 232 тис.грн. (витрати на перевезення вантажiв та iн.); - iнших операцiйних витрат – 346 885 тис.грн.(собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти, нарахування резерву сумнiвної дебiторської заборгованостi та iн.). До складу фiнансових витрат пiдприємства вiднесена амортизацiя дисконту по довгострокової заборгованостi у сумi 22 788 тис.грн. Iншi витрати пiдприємства складають 3 534 тис.грн. (залишкова вартiсть списаних необоротних активiв та послуги з лiквiдацiї необоротних активiв). Дохiд з податку на прибуток у 2014 роцi склав 37 148 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Бєлов Валерiй Наумович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бєлов Валерiй Наумович