Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 
Дата розміщення: 12.04.2015

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2398614 2119294 0 0 2398614 2119294
будівлі та споруди 1569320 1356476 0 0 1569320 1356476
машини та обладнання 805498 743067 0 0 805498 743067
транспортні засоби 23776 19736 0 0 23776 19736
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 20 15 0 0 20 15
2. Невиробничого призначення: 26826 34344 0 0 34344 26826
будівлі та споруди 26704 34035 0 0 26704 34035
машини та обладнання 112 302 0 0 112 302
транспортні засоби 6 4 0 0 6 4
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 4 3 0 0 4 3
Усього 2425440 2153638 0 0 2425440 2153638
Опис Вартiсть основних засобiв ПрАТ «ММЗ» станом на 31.12.2015 року склала 4 116 668 тис. грн.(знос 1 963 030 тис.грн.,залишкова вартiсть 2 153 638 тис.грн.) Протягом року нарахован знос у сумi 266 058 тис. грн.,у т.ч. по групам: Будинки, споруди та передавальнi пристрої 201 779 тис.грн.;Машини та обладнання 59 955 тис.грн.;Транспортнi засоби 4 040 тис.грн.;Iнструменти, прилади,iнвентар 278 тис.грн.;Iншi основнi засоби 6 тис.грн.; Нематерiальнi активи 46 тис.грн. Ступiнь зносу за групами становить: Будинки,споруди та передавальнi пристрої 50,63%; Машини та обладнання 38,60%; Транспортнi засоби 76,96%; Iнструменти, прилади,iнвентар 84,60%; Iншi основнi засоби 77,78%;. Нематерiальнi активи 60,23%. Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об'єкта основних засобiв. Термiн використання основних засобiв за основними групами: 1. Будiвлi та споруди - 60 рокiв; 2. Об'єкти благоустрою територiї - 15 рокiв 3. Iнженернi комунiкацiї - 15 рокiв; 4. Передавальнi пристрої та механiзми - 10 рокiв; Передавальнi пристрої та механiзми (мостовi,рудногрейфернi,портальнi крани) – 20 рокiв 5. Машини i устаткування основного виробництва - 35 рокiв; 6. Машини i устаткування допомiжних цехiв - 35 рокiв; 7. Залiзничнi Транспортнi засоби - 25 рокiв; 8. Автотранспортнi засоби - 10 рокiв; 9. Автомобiлi загального призначення - 5 рокiв; 10. Устаткування i засоби зв'язку - 10 рокiв; 11. Офiснi меблi - 7 рокiв; 12. Iнформацiйнi системи - 4 роки; 13. Iншi основнi засоби (основнi засоби соцiальної сфери; малоцiннi необоротнi активи) - 10 рокiв. У 2015 роцi на пiдприємствi не було основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження використання. Основних засобiв, переданих у заставу не було. В звiтному перiодi iндексацiя та переоцiнка (дооцiнка) основних засобiв не здiйснювалася. Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок вибуття основних засобiв. Вибуло за рахунок лiквiдацiї, продажу основних засобiв по залишкової вартостi 5 744 тис. грн.:1.За рахунок лiквiдацiї 4 859 тис. грн.,у т.ч. трубопроводу будiвлi далекого повiтрязабору– 2 011 тис.грн., трубопроводу перегрiтої пари– 1 247 тис.грн., трубопроводу зовнiшнiх мереж – 134 тис. грн., верстатiв – 481 тис.грн., щогл прожекторних- 137 тис.грн., дороги-125 тис.грн., газопровiду-79 тис.грн., електроустаткування-645 тис.грн. 2.За рахунок продажу 885 тис.грн., у т.ч. бульдозеру-78 тис.грн., екскаватору-807 тис.грн. Бiльша частка основних засобiв 01.04.2011 були наданi в оренду ПАТ "ЄМЗ". Утримування наданих в оренду основних засобiв здiйснюється за рахунок орендаря.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 734825 764478
Статутний капітал (тис.грн.) 684143 684143
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 684143 684143
Опис Вартiсть чистих активiв в звiтному та попередньому перiодi розрахована за методикою, затвердженою Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року N 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 07.02.2013 р. N 73, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.02.213 р. N 336/22868. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.): - нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) р. 1000 - незавершенi капiтальнi iнвестицiї р. 1005 - основнi засоби (залишкова вартiсть) р. 1010- довгострокова дебiторська заборгованiсть р. 1040; Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): - запаси р. 1100 - векселi одержанi р. 1120 - дебiторська заборгованiсть р. 1125, 1130, 1135, 1155 - грошi та їх еквiваленти р. 1165- iншi оборотнi активи р.1190, - витрати майбутнiх периодiв р.1170. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: Iншi довгостроковi зобов'язання р.1515, вiдстроченi податковi зобов’язання р. 1500. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги р. 1615 - з бюджетом р. 1620 - зi страхування р. 1625 - з оплати працi р. 1630; поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами р. 1635, - поточнi забезпечення р. 1660; - iншi поточнi зобов'язання р.1690. Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = (р.1000 + р.1005 + р.1010 + р.1040 + р.1100 + р.1120 + р.1125 + р.1130 + р. 1135 + р.1155 + р.1165 + р.1170 + р.1190) - (р.1500 + р.1515 + р.1615 + р.1620 + р.1625 + р.1630 + р.1635 + р.1660 + р.1690).
Висновок Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 50 682 тис.грн. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.