Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 
Дата розміщення: 12.04.2015

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/в, д/в, д/в
4) рік народження** д/н
5) освіта**  
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.03.2014, строком на 3 (три) роки
9) опис Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства дiє на пiдставi Статуту. Кiлькiсний склад Наглядової ради визначається рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради Товариства має наступнi повноваження: 1) отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiя йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства; 2) вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; 3) виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; 5) вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; 6) ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради Товариства, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства; 7) добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв; 8) отримувати винагороду та компенсацiї, пов'язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 9) має iншi права, встановленi чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний: 1) бути лояльним по вiдношенню до Товариства; 2) дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради Товариства; 3) здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства; 4) особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин; 5) завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради Товариства;6) пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради Товариства; 7) оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; 8) не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; 9) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.03.2014 р. обрано з 28 березня 2014 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.).


1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чудновець Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕМ, 276297, 19.07.1999, Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй областi
4) рік народження** 1954
5) освіта** Вища, Комунарський горно-металургiйний iнститут
6) стаж роботи (років)** 44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** В.о. генерального директора ПрАТ "Макiївський металургiйний завод"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.10.2011, згiдно законодавства та (або) статуту Товариства
9) опис Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює одноособовий Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства. До компетенцiї Генерального директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв. Генеральний директор Товариства має наступнi повноваження: 1) вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства; 2) без доручення здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, щодо яких вiн був уповноважений цим Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього, або був уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 3) представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - пiсля отримання рiшень вказаних органiв управлiння Товариства про вчинення таких правочинiв; 4) укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акцiонерiв Товариства; 5) вiдкривати розрахунковi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства; 6) розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства; 7) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати (без права передоручення), пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй; 8) видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства; 9) приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками Товариства; 10) вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнень; 11) надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов’язковими для виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками Товариства; 12) пiдписувати колективнi договори з трудовим колективом Товариства; 13) здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi Статутом Товариства. Генеральний директор Товариства зобов’язаний: 1) виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради Товариства, прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої Статутом; 2) дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 3) дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов?язки у вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно; 4) не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних приватних цiлях; 5) не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства; 6) своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких вiн володiє 20 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння iнших юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що будуть здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою особою.Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 08.04.2011 р. Чудновець Олександр Миколайович з 11.04.2011 р. обран на посаду Генерального директора Товариства, Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 30.09.2011 р. № 10 Чудновець Олександр Миколайович з 01.10.2011 р. призначений на посаду Генерального директора Товариства за сумiсництвом. Рiшенням наглядової ради Товариства вiд 30.03.2015 р. № 74 продовжено термiн дiї повноважень Генерального директора Товариства Чудновця Олександра Миколайовича з 02.04.2015 року по 01.04.2016 року (включно). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 44 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв: виконуючий обов'язки генерального директора, генеральний директор ПрАТ "Макiївськiй металургiйний завод", також обiймає посаду директора Макiївської фiлiї ПАТ "Енакiївський металургiйний завод", мiсцезнаходження: вул. Металургiйна, 47, м. Макiївка, Донецької обл., Україна.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бєлов Валерiй Наумович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ, 795726, 17.05.1999, Центрольно-Мiським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження** 1964
5) освіта** Вища, Саратовський економiчний iнститут
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник головного бухгалтера з бухгалтерського облiку та звiтностi ПрАТ "Макiївський металургiйний завод"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.10.2015, до припинення повноважень згiдно законодавства
9) опис Головний бухгалтер має повноваження: 1) отримувати iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну, в об'ємi, необхiдному для вирiшення поставлених завдань; 2) ознайомлюватися з проектами рiшень керiвництва Товариства, що стосуються його дiяльностi; 3) дiяти вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляти iнтереси Товариства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань; 4) в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи; 5) самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами Товариства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення Генерального директора Товариства; 6) вносити на розгляд керiвництва поропозиццiї щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з виконанням своїх обов'язкiв; 7) вносити пропозиiї Генеральному директору Товариства: про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про заоохочення працiвникiв, що вiдзначилися; 8) в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвництво про всi виявленi в процесi виконання своїх посадових обов'язкiв недолiки в дiяльностi Товариства та вносити пропозицiї щодо їх усунення; 9) вимагати та отримувати у керiвникiв структурних пiдроздiлiв та працiвникiв Товриства iнформацiю та документи, необхiднi для виконання її посадових обов'язкiв; 10) вимагати вiд Генерального директора Товариства (iнших керiвникiв) сприяння у виконнi своїх обов'язкiв та реалiзацiї своїх прав. Головний бухгалтер зобов'язаний: 1) органiзовувати роботу бухгалтерiї, здiйснювати контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; 2) вимаготи вiд структурних пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв; 3) вживати всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну; 4) забезпечувати складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам; 5) здiйснювати заходи щодо надання повної правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв Товариства; 6) брати участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис Головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями; 7) забезпечувати перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводити розрахунки з iншими кредиторами вiдповiднодо договiрних зобов'язань; 8) здiйснювати контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв; 9) нараховувати заробiтну плату, переказувати кошти за виконанi роботи, вести iншi розрахунки з працiвниками, громадянами та юридичними особами за встановленими нормами вiдповiдно до чинного господарського законодавства; 10) брати участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи в Товариствi; 11) керувати працiвниками бухгатерiї та розподiляти мiж ними посадовi завдання та обов'язки; 12) знайомити працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також змiнами в чинному законодавствi. Рiшенням Генерального директора (Наказ вiд 14.06.2011 р. ЛС № 334) Бєлов Валерiй Наумович з 14.06.2011 р. призначений на посаду Головного бухгалтера Товариства за сумiсництвом. Рiшенням Генерального директора Товариства (Наказ вiд 30.09.2015 р. № 41-Л) з 01.10.2015 р. Бєлов Валерiй Наумович призначений Головним бухгалтером на постiйне мiсце роботи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 30 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймав протягом останнiх 5 (п"яти) рокiв: ПрАТ "Макiївський металургiйний завод" - заступник головного бухгалтера з бухгалтерського облiку та звiтност, головний бухгалтер ПрАТ "Макiївськiй металургiйний завод", заступник головного бухгалтера головной бухгалтерiї Макiївськой фiлiї ПАТ "Енакiївський металургiйний завод".


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член Наглядової радиПриватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю МЕТIНВЕСТ Б.В.д/в, д/в, д/в61695482690.17924444616954826000
Головний бухгалтерБєлов Валерiй НаумовичВВ, 795726, 17.05.1999, Центрально-Мiським МУ УМВС України в Донецькiй областi10.000000151000
Генеральний директорЧудновець Олександр МиколайовичЕМ, 276297, 19.07.1999, Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй областi000000
Усього 616954827 90.17924459 616954827 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.