Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 
Дата розміщення: 12.04.2015

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк. 5. Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2014 роцi. 6. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства. 7. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 8. Схвалення провочинiв, що вчинялися Товариством. 9. Вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть.
Пропозицiй та змiн до порядку денного за вiдведений за законом термiн до Товариства не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано Лiчiльну комiсiю, затверджено регламент, порядок розгляду питань, включених до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 2. Затверджено звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 3. Затверджено звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 4. Затверджено Баланс Товариства станом на 31.12.2014 р. (Форма № 1), Звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк (Форма № 2), Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк (Форма № 3), Звiт про власний капiтал за 2014 рiк (Форма № 4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк (Форма № 5) (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 5. Збитки, отриманi Товариством за результатами дiяльностi у 2014 роцi покрити за рахунок прибутку Товариства майбутнiх перiодiв (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 6. Внесено змiни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новiй редакцiї та визначено уповноважених осiб для пiдписання та державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 7. Попередньо схвалено укладення Товариством значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 8. Схвалено укладання правовину, що вчинилися Товариством (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 9. Надано згоду на вчинення Товариством протягом 1 (одного) року з дня проведення загальних зборiв акцiонерiв будь-яких правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах).


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 17.12.2015
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Змiна мiсцезнаходження Товариства. 3. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства.
Пропозицiй та змiн до порядку денного за вiдведений за законом термiн до Товариства не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано Лiчiльну комiсiю, затверджено регламент, порядок розгляду питань, включених до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 2. Визначено нове мiсцезнаходження Товариства (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах) 3. Внесено змiни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новiй редакцiї та визначено уповноважених осiб для пiдписання та державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах).


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.