Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 
Дата розміщення: 12.04.2015

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2015
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Макiївський металургiйний завод" за ЄДРПОУ 33185989
Територія   за КОАТУУ 1413500000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво чавуну сталі та феросплавів за КВЕД 24.10
Середня кількість працівників1 29    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 86105, Донецька обл. м. Макiївка, вул. Металургiйна, 47
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 265 343
первісна вартість 1001 737 860
накопичена амортизація 1002 472 517
Незавершені капітальні інвестиції 1005 5984 6222
Основні засоби: 1010 2425440 2153638
первісна вартість 1011 4142844 4116668
знос 1012 1717404 1963030
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 2431689 2160203
II. Оборотні активи
Запаси 1100 4343 23367
Виробничі запаси 1101 2772 4454
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 1015 891
Товари 1104 556 18022
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 477 477
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 905570 1080956
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
7579 73694
з бюджетом 1135 3241 7057
у тому числі з податку на прибуток 1136 2654 2654
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 208 106
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 126 671
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 126 671
Витрати майбутніх періодів 1170 19 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 104 1
Усього за розділом II 1195 921667 1186329
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 3353356 3346532

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 684143 684143
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1713671 1529992
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1633336 -1479310
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 764478 734825
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 180227 96620
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 246325 271337
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 426552 367957
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 2147863 2221181
за розрахунками з бюджетом 1620 4110 5135
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 21 11
за розрахунками з оплати праці 1630 44 58
за одержаними авансами 1635 642 41
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 1068 1221
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 8578 16103
Усього за розділом IІІ 1695 2162326 2243750
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 3353356 3346532

Примітки: Нематерiальнi активи (рядок 1000). Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на кiнець року склала 343 тис.грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (рядок 1005). Вiдображена сума незакiнчених капiтальних iнвестицiй на придбання основних засобiв, їх будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю господарським та пiдрядними способами. Залишкова вартiсть основних засобiв (рядок 1010). Нарахування зносу вiдбувається за прямолiнiйним методом для основних засобiв та у розмiрi 100% у першому мiсяцi експлуатацiї малоцiнних необоротних активiв. Виробничi запаси (рядок 1100) станом на 31.12.2015р. складають 23 367 тис.грн.. При зарахуваннi запасiв на баланс пiдприємства первiсна вартiсть формується з урахуванням вимог П(С)БО 9. При списаннi запасiв у виробництво пiдприємство використовує метод середньозваженої собiвартостi (крiм змiнного обладнання), при списаннi змiнного обладнання пiдприємство використовує метод iдентифiкованої собiвартостi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1125). Вiдображена чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi пiдприємства за товари, роботи, послуги, яка збiльшилась на кiнець перiоду в порiвняннi з початком року на 175 386 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1155). Iнша поточна дебiторська заборгованiсть зменшилась станом на 31.12.2015 року в порiвняннi з початком року на 102 тис.грн. Грошi та їх еквiваленти (рядок 1165). Залишок грошових коштiв на кiнець перiоду в порiвняннi з початком року збiльшився на 545 тис.грн. Iншi оборотнi активи (рядок 1190). Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2015р. складаються з податкових зобов’язань по ПДВ у розмiрi 1тис.грн. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (рядок 1420). Станом на 31.12.2015 року збиток пiдприємства зменшився на 154 026 тис.грн. Вiдстроченi податковi зобов’язання (рядок 1500). Станом на 31.12.2015 року залишок вiдстрочених податкових зобов’язань складає 96 620 тис.грн. Iншi довгостроковi зобов’язання (рядок 1515). Вiдображена довгострокова заборгованiсть пiдприємства станом на 31.12.2015 року. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615). Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2015 року збiльшилась на 73 318 тис.грн. в порiвняннi з початком року. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами (рядок 1635). Сума зобов’язань зменшилась у порiвняннi з початком року на 601 тис.грн. та станом на 31.12.2015 року складає 41 тис.грн. Поточнi забезпечення (рядок 1660). Вiдображен резерв на виплату вiдпусток, створений пiдприємством згiдно з П(С)БО 11 «Зобов’язання». Iншi поточнi зобов’язання (рядок 1690). Сума зобов’язань збiльшилась у порiвняннi з початком року на 7 525 тис.грн. та станом на 31.12.2015 року складає 16 103 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Чудновець Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бєлов Валерiй Наумович

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.