Приватне акціонерне товариство "Макіївський металургійний завод"

Код за ЄДРПОУ: 33185989
Телефон: +380 (6232) 9 22 55
Юридична адреса: 87534, Донецька область, м.Мріуполь, проспект Нахімова, будинок 116А
 
Дата розміщення: 12.04.2015

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2015
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Макiївський металургiйний завод" за ЄДРПОУ 33185989

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 384714 427435
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 310131 ) ( 403611 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
74583 23824
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 197772 264320
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 72475 ) ( 6873 )
Витрати на збут 2150 ( 8974 ) ( 7232 )
Інші операційні витрати 2180 ( 288822 ) ( 346885 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 97916 ) ( 72846 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 18478 9983
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 25111 ) ( 22788 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 8711 ) ( 3534 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 113260 ) ( 89185 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 83607 37148
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 29653 ) ( 52037 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -29653 -52037

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 136 44
Витрати на оплату праці 2505 1420 1239
Відрахування на соціальні заходи 2510 523 468
Амортизація 2515 266103 274900
Інші операційні витрати 2520 109263 80721
Разом 2550 377445 357372

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 684142820 684142820
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 684142820 684142820
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.04334 -0.07606
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.04334 -0.07606
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Для визначення обсягiв продажу пiдприємство використовує метод нарахувань, згiдно з яким доход вiд продажу визначається на момент, коли вiдбулося вiдвантаження продукцiї споживачевi. Отриманий дохiд квалiфiкується: - чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг – 384 714 тис.грн; - iншi операцiйнi доходи – 197 772 тис.грн.; - iншi доходи – 18 478 тис.грн. Найбiльшу питому вагу у складi iнших доходiв займають доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти та операцiйних курсових рiзниць. Структура витратної частини звiту про фiнансовi результати складається зi: - собiвартостi реалiзованої продукцiї, робiт, послуг – 310 131 тис.грн; - адмiнiстративних витрат – 72 475 тис.грн. (до їх складу входять витрати на утримання апарату управлiння пiдприємством, витрати на проведення аудиту, розрахунково-касове обслуговування та iн.); - витрати на збут – 8 974 тис.грн. (витрати на перевезення вантажiв та iн.); - iнших операцiйних витрат – 288 822 тис.грн.(собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти, нарахування резерву сумнiвної дебiторської заборгованостi та iн.). До складу фiнансових витрат пiдприємства вiднесена амортизацiя дисконту по довгострокової заборгованостi у сумi 25 111 тис.грн. Iншi витрати пiдприємства складають 8 711 тис.грн. (залишкова вартiсть списаних необоротних активiв та послуги з лiквiдацiї необоротних активiв). Дохiд з податку на прибуток у 2015 роцi склав 83 607 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Чудновець Олександр Миколайович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Бєлов Валерiй Наумович