Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Чудновець О.М.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Макiївський металургiйний завод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
33185989
4. Місцезнаходження
Донецька , Кiровський район р-н, 86105, м. Макiївка, вул. Металургiйна, будинок 47
5. Міжміський код, телефон та факс
(06232) 9-25-40 (06232) 9-21-97
6. Електронна поштова адреса
Nadezhda.Dvoynykh@enakievosteel.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Нацiональноїї комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 80   28.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці mmz.pat.ua в мережі Інтернет 28.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки У звiтному перiодi Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб. У Товариствi посади корпоративного секретаря немає. У звiтному перiодi рейтингова оцiнка не проводилась, тому що у статутному капiталi Товариства вiдсутня державна частка та Товариство не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння не надається, оскiльки згiдно п. 5 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджене Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 №12826 акцiонернi товариства не вказують дану iнформацiю. В Iнформацiї про посадових осiб емiтента не вказано код ЄДРПОУ посадової особи - Члена Наглядової ради, оскiльки дана особа є нерезидентом, також вiдсутня iнформацiя про Ревiзiйну комiсiю Товариства, оскiльки станом на 31.12.2012 року Ревiзiйна комiсiя в Товариствi не обрана. В Iнформацiї про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента не вказано код ЄДРПОУ, область, район та поштовий iндекс юридичної особи, оскiльки дана особа є нерезидентом, Iнформацiя про фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента Товариством не подається, оскiльки жодна з фiзичних осiб не володiє 10 вiдсотками та бiльше акцiй Товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки Товариством випуск облiгацiй не здiйснювався. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не подається, оскiльки Товариство не випускало нiяких цiнних паперiв, крiм акцiй. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не подається, тому що Товариство не випускало похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного периiоду не надається, оскiльки за звiтнiй перiод викуп власних акцiй не вiдбувався. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається у зв’язку з тим, що у звiтньому перiодi Товариство обсягiв доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi не мало. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається у зв’язку з тим, що у звiтньому перiодi Товариство обсягiв доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi не мало. Загальна сума чистого доходу 276 485 тис.грн, у т.ч. по кодам:
- 08.12 "Добування пiску, гравiю, глин i каолiну" - 299 тис.грн.;
- 46.90 "Неспецiалiзована оптова торгiвля" - 55 199 тис.грн.;
- 68.20 "Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна" - 220 987 тис.грн. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду Товариством не надається, ослiльки за звiтнiй перiод зазначена iнформацiя не виникала. Iнформацiя, зазначена в пп. 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. Iнформацiя, зазначена в пп. 6, 10, 11, 13, 15, 29 не надається, оскiльки згiдно п. 2 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджене Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 №12826 приватнi акцiонернi товариства не надають дану iнформацiю. Рiчна фiнансова звiтнiсть,складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не надається, оскiльки Товариство не складало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, оскiльки Товариство не випускло цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Макiївський металургiйний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АО1№682648
3. Дата проведення державної реєстрації
28.09.2004
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
684142820
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
32
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
24.10 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв
46.77 Оптова торгiвля вiдходами та брухтом
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованного нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
-
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Вiддiлення № 2 ПАТ "ПУМБ" у м. Макiївка
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
26007962487899
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Вiддiлення № 2 ПАТ "ПУМБ" у м. Макiївка
5) МФО банку
334851
6) поточний рахунок
26007962485501

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Заготiвля, перероботка металобрухту чорних металiв АВ № 580873 27.04.2011 Мiнистерство промислової полiтики України Необмежена
Опис Лiцензiя отримана для здiйснення заготiвлi та переробки металобрухту чорних металiв. Дiю виданої лiцензiї планується продовжити на наступний термiн за умови вiдсутностi змiн у дiючому законодавствi України.
 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
0
5) освіта**
0
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
11.04.2011 згiдно законодавства та(або) статуту Товариства
9) Опис
Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства дiє на пiдставi Статуту. Кiлькiсний склад Наглядової ради визначається рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених Статутом Товариства, чинним законодавством України, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради Товариства має наступнi повноваження: 1) отримувати будь-яку iнформацiю (за виключенням iнформацiї, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) вiдносно Товариства, якщо така iнформацiя йому потрiбна для виконання функцiй члена Наглядової ради Товариства; 2) вносити письмовi пропозицiї з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; 3) виражати письмовому незгоду з рiшеннями Наглядової ради Товариства; 4) iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради Товариства; 5) вносити пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; 6) ознайомлюватися з протоколами засiдань Наглядової ради Товариства, вiдповiдних комiтетiв Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревiзiйної комiсiї (ревiзора) Товариства; 7) добровiльно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв; 8) отримувати винагороду та компенсацiї, пов?язанi з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 9) має iншi права, встановленi чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради Товариства зобов?язаний: 1) бути лояльним по вiдношенню до Товариства; 2) дiяти в межах своїх повноважень вiдповiдно до цiлей, принципiв та завдань Наглядової ради Товариства; 3) здiйснювати свою дiяльнiсть добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства; 4) особисто бути присутнiм на засiданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадкiв, передбачених цим Статутом, а також випадкiв, коли присутнiсть члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин; 5) завчасно повiдомляти Наглядову раду про неможливiсть своєї участi у засiданнях Наглядової ради Товариства;6) пiд час голосування з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства приймати виваженi рiшення, для чого вивчати всю необхiдну iнформацiю та матерiали, наданi до засiдання Наглядової ради Товариства; 7) оцiнювати ризики та несприятливi наслiдки при прийняттi рiшень, в тому числi при голосуваннi з питань порядку денного засiдань Наглядової ради Товариства; 8) не розголошувати та не використовувати в особистих цiлях або в iнтересах третiх осiб конфiденцiальну, комерцiйну та/або службову iнформацiю Товариства, а також iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслiдкiв у господарськiй дiяльностi Товариства, мати наслiдком погiршення дiлової репутацiї Товариства або суперечити iнтересам Товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством України; 9) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, за звiтний перiод не виплачувалась. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2011 р. обрано з 11 квiтня 2011 року одноособовим членом Наглядової ради Товариства Приватну компанiю з обмеженою вiдповiдальнiстю Meтiнвeст Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чудновець Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕМ 276297 19.07.1999 Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй областi
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища, Комунарський горно-металургiйний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
В.о. генерального директора ПрАТ "Макiївський металургiйний завод"
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.10.2011 згiдно законодавства та (або) статуту Товариства
9) Опис
Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює одноособовий Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства. До компетенцiї Генерального директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної компетенцiї цих органiв. Генеральний директор Товариства має наступнi повноваження: 1) вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства; 2) без доручення здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, щодо яких вiн був уповноважений цим Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього, або був уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 3) представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - пiсля отримання рiшень вказаних органiв управлiння Товариства про вчинення таких правочинiв; 4) укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акцiонерiв Товариства; 5) вiдкривати розрахунковi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства; 6) розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства; 7) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, видавати (без права передоручення), пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi Товариства юридично значимих дiй; 8) видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства; 9) приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин Товариства з працiвниками Товариства; 10) вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнень; 11) надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов’язковими для виконання усiма особами, якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками Товариства; 12) пiдписувати колективнi договори з трудовим колективом Товариства; 13) здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi Статутом Товариства. Генеральний директор Товариства зобов’язаний: 1) виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради Товариства, прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої Статутом; 2) дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства; 3) дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов?язки у вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно; 4) не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних приватних цiлях; 5) не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства; 6) своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких вiн володiє 20 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння iнших юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що будуть здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою особою. Посадовiй особi Товариства винагорода виплачується тiльки на умовах, якi встановлюються цивiльно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеним iз ними та Товариством, за попереднiм погодженням iз Наглядовою радою Товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 08.04.2011 р. Чудновець Олександр Миколайович з 11.04.2011 р. обран на посаду Генерального директора Товариства, Рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 30.09.2011 р. № 10 Чудновець Олександр Миколайович з 01.10.2011 р. призначений на посаду Генерального директора Товариства за сумiсництвом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 26 рокiв. Перелiк попереднiх посад: Краснолучський машинобудiвельний завод - майстер молотового вiддiлення ковальсько-присувального виробництва; ВАТ «Алчевський металургiйний комбiнат» - правильник прокату рейкового оброблення, виробничий майстер дiльницi сортообробки сортопрокатного цеху, заступник начальника сортопрокатного цеху, начальник дiльницi сортообробки сортопрокатного цеху, старший виробничий майстер дiльницi сортообробки, виконуючий обов’язки начальника сортопрокатного цеху, начальник сортопрокатного цеху, заступник головного iнженера з прокатного виробництва-начальник сортопрокатного цеху; ЗАТ «Макiївський металургiйний завод» - директор-технiчний-головний iнженер, виконуючий обов?язки генерального директора. Генеральний директор ПрАТ "Макiївськiй металургiйний завод" також обiймає посаду директора Макiївської фiлiї ПАТ "Енакiївський металургiйний завод", мiсцезнаходження: вул. Металургiйна, 47, м. Макiївка, Донецької обл., Україна.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бєлов Валерiй Наумович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВВ 795726 17.05.1999 Центрольно-Мiським РВ Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища, Саратовський економiчний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтера з бухгалтерського облiку та звiтностi ПрАТ "Макiївський металургiйний завод"
8) дата обрання та термін, на який обрано
01.10.2011 до припинення повноважень згiдно законодавства
9) Опис
Головний бухгалтер має повноваження: 1) отримувати iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну, в об'ємi, необхiдному для вирiшення поставлених завдань; 2) ознайомлюватися з проектами рiшень керiвництва Товариства, що стосуються його дiяльностi; 3) дiяти вiд iменi бухгалтерiї Товариства, представляти iнтереси Товариства у взаємовiдносинах зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань; 4) в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи; 5) самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами Товариства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення Генерального директора Товариства; 6) вносити на розгляд керiвництва поропозиццiї щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з виконанням своїх обов'язкiв; 7) вносити пропозиiї Генеральному директору Товариства: про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про заоохочення працiвникiв, що вiдзначилися; 8) в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвництво про всi виявленi в процесi виконання своїх посадових обов'язкiв недолiки в дiяльностi Товариства та вносити пропозицiї щодо їх усунення; 9) вимагати та отримувати у керiвникiв структурних пiдроздiлiв та працiвникiв Товриства iнформацiю та документи, необхiднi для виконання її посадових обов'язкiв; 10) вимагати вiд Генерального директора Товариства (iнших керiвникiв) сприяння у виконнi своїх обов'язкiв та реалiзацiї своїх прав. Головний бухгалтер зобов'язаний: 1) органiзовувати роботу бухгалтерiї, здiйснювати контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; 2) вимаготи вiд структурних пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв; 3) вживати всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну; 4) забезпечувати складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам; 5) здiйснювати заходи щодо надання повної правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв Товариства; 6) брати участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис Головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями; 7) забезпечувати перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводити розрахунки з iншими кредиторами вiдповiднодо договiрних зобов'язань; 8) здiйснювати контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв; 9) нараховувати заробiтну плату, переказувати кошти за виконанi роботи, вести iншi розрахунки з працiвниками, громадянами та юридичними особами за встановленими нормами вiдповiдно до чинного господарського законодавства; 10) брати участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи в Товариствi; 11) керувати працiвниками бухгатерiї та розподiляти мiж ними посадовi завдання та обов'язки; 12) знайомити працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також змiнами в чинному законодавствi. Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдає заробiтнiй платi встановленiй вiдповiдно до штатного розкладу Товариства. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано. Рiшенням Генерального директора (Наказ вiд 14.06.2011 р. ЛС № 334) Бєлов Валерiй Наумович з 14.06.2011 р. призначений на посаду Головного бухгалтера Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 25 роки. Перелiк попереднiх посад: Кропоткiнське лiсове господарство-бухгалтер; Макiївський ордена Ленiна металургiйний комбiнат iм. С.М. Кiрова - старший бухгалтер-ревiзор централiзованої бухгалтерiї, начальник бухгалтерiї капiтального будiвництва централiзованої бухгалтерiї; АТ "Матрекс" - головний бухгалтер; Сумiсне українсько-швейцарське пiдприємство "Макдон Стил ЛТД" - бухгалтер 1 категорiї; ПП "Приватна фiрма "Дуплет" -головний бухгалтер; ТОВ Сумiсне українсько-росiйське пiдприємство "Стоун" - головний бухгалтер; ТОВ "Промвнешсервiс" - головний бухгалтер; ПрАТ "Макiївський металургiйний завод" - заступник головного бухгалтера з бухгалтерського облiку та звiтностi. Головний бухгалтер ПрАТ "Макiївськiй металургiйний завод" також обiймає посаду заступника головного бухгалтера головной бухгалтерiї Макiївськой фiлiї ПАТ "Енакiївський металургiйний завод", мiсцезнаходження: вул. Металургiйна, 47, м. Макiївка, Донецької обл., Україна.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Член Наглядової ради Приватна компанiя з обмеженою вiдповiдальнiстю МЕТIНВЕСТ Б.В. д/в д/в д/в 25.10.2010 616954826 90.17924444490 616954826 0 0 0
Головний бухгалтер Бєлов Валерiй Наумович ВВ 795726 17.05.1999 Центрально-Мiським МУ УМВС України в Донецькiй областi 21.10.2009 1 0.00000014617 1 0 0 0
Генеральний директор Чудновець Олександр Миколайович ЕМ 276297 19.07.1999 Алчевським МВ УМВС України в Луганськiй областi 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 616954827 90.17924459107 616954827 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Компанiя "МЕТIНВЕСТ Б.В." (METINVEST B.V.) д/в д/в Нiдерланди д/в м. Гаага Александерштраат, 23 25.10.2010 616954826 90.17924444490 616954826 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 616954826 90.17924444490 616954826 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.03.2013
Кворум зборів** 99.999990000000
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2.Звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк.3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк. 5. Визначення порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi Товариства у 2012 роцi. 6. Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства. 7. Затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради, встановлення розмiру його винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з членом Наглядової ради. 8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
Пропозицiй та змiн до порядку денного за вiдведений за законом термiн до Товариства не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано Лiчiльну комiсiю, затверджено регламент, порядок розгляду питань, включених до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 2. Затверджено звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 3. Затверджено звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах); 4. Затверджено Баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк (Форма № 2), Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк (Форма № 3), Звiт про власний капiтал за 2012 рiк (Форма № 4), Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк (Форма № 5) (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 5. Збитки, отриманi Товариством за результатами дiяльностi у 2012 роцi покрити за рахунок прибутку наступних перiодiв (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 6. Внесено змiни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новiй редакцiї та визначено уповноважених осiб для пiдписання та державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах). 7.Затвердженi умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради та визначено уповноважену особу для пiдписання договору з членом Наглядової ради. 8. Попередньо схвалено укладення Товариством значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом одного (1) року з дня проведення загальних зборiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi (голосували «ЗА» - 100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на зборах).

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26.10.2010 957/1/10 Державна комiсiя з цiнихпаперiв та фондового ринку UA4000094510 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 1.000 684142820 684142820.000 100.000000000000
Опис Акцiї Товариства до лiстингу (делiстингу) не допущенi, на фондових бiржах не котирувались та не продавались. Додаткової емiсiї не було.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 2507989 2665460 0 0 2507989 2665460
будівлі та споруди 1547519 1769953 0 0 1547519 1769953
машини та обладнання 926767 867343 0 0 926767 867343
транспортні засоби 32445 28138 0 0 32445 28138
інші 1258 26 0 0 1258 26
2. Невиробничого призначення: 49043 36119 0 0 49043 36119
будівлі та споруди 48292 35633 0 0 48292 35633
машини та обладнання 588 474 0 0 588 474
транспортні засоби 7 8 0 0 7 8
інші 156 4 0 0 156 4
Усього 2557032 2701579 0 0 2557032 2701579
Опис Вартiсть основних засобiв ПрАТ «ММЗ» станом на 31.12.2013 р. склала 4 148 436тис. грн.(знос 1 446 857 тис.грн.,залишкова вартiсть 2 701 579 тис.грн.) Протягом року нарахован знос у сумi 277 124 тис. грн.,у т.ч. по групам:Будинки,споруди та передавальнi пристрої 191 716 тис.грн.;Машини та обладнання 79 651 тис.грн.;Транспортнi засоби 5 220 тис.грн.;Iнструменти, прилади,iнвентар 528 тис.грн.;Iншi основнi засоби 9 тис.грн.; Нематерiальнi активи 19 тис.грн. Ступiнь зносу за групами становить: Будинки,споруди та передавальнi пристрої 36,23%; Машини та обладнання 29,24%; Транспортнi засоби 67,71%; Iнструменти, прилади,iнвентар 72,29%; Iншi основнi засоби 62,96%;. Нематерiальнi активи 61,55%. Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом iз застосуванням строкiв, встановлених для кожного об'єкта основних засобiв. Термiн використання основних засобiв за основними групами: 1. Будiвлi та споруди - 60 рокiв; 2. Об'єкти благоустрою територiї - 15 рокiв 3. Iнженернi комунiкацiї - 15 рокiв; 4. Передавальнi пристрої i механiзми - 10 рокiв; Передавальнi пристрої та механiзми (мостовi,рудногрейфернi,портальнi крани) – 20 рокiв 5. Машини i устаткування основного виробництва - 35 рокiв; 6. Машини i устаткування допомiжних цехiв - 35 рокiв; 7. Залiзничнi Транспортнi засоби - 25 рокiв; 8. Автотранспортнi засоби - 10 рокiв; 9. Автомобiлi загального призначення - 5 рокiв; 10. Устаткування i засоби зв'язку - 10 рокiв; 11. Офiснi меблi - 7 рокiв; 12. Iнформацiйнi системи - 4 роки; 13. Iншi основнi засоби (основнi засоби соцiальної сфери; малоцiннi необоротнi активи) - 10 рокiв. У 2013 роцi на пiдприємствi не було основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження використання. Основних засобiв, переданих у заставу не було. В звiтному перiодi iндексацiя основних засобiв не здiйснювалася, проведена переоцiнка (дооцiнка) основних засобiв у сумi 862 719 тис.грн. первiсної вартостi, та 387 229 тис.грн. зносу. Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок придбання та вибуття основних засобiв. Надiйшло за рахунок будiвництва, придбання та вводу в експлуатацiю, модернiзацiї у загальнiй сумi 54 тис. грн. у т. ч.: дообладнання мiнi-котелень– 8 тис.грн., стана 390 – 46 тис.грн. Вибуло за рахунок лiквiдацiї, безоплатної передачi та продажу основних засобiв по залишкової вартостi 53 873 тис. грн.:1.За рахунок лiквiдацiї у т.ч. будiвля угольного складу – 22 443 тис.грн.; градирня башена – 3 065 тис.грн., лiнiя кабельна – 4 тис.грн.; будiвля мiської бойлерної – 473 тис.грн., кран мостовой – 19 тис.грн., тепловози – 5 095 тис.грн., обладнання ЖДЦ – 86 тис.грн., верстати – 467 тис. грн.., прес П-437 – 303 тис.грн., будiвля лiтейного цеху – 20 594 тис.грн., електрокара ЕП-011.2 – 2 тис.грн., електросамосвал ЕС301 – 3 тис.грн., ж/д путь частково – 1 281 тис.грн. 2.За рахунок продажу: кондицiонери – 9 тис.грн.; електроводонагрiвачi – 16 тис.грн., таль ручна 1т. – 3 тис.грн., випрямляч зварювальний – 4тис.грн., вiбратор ИВ-99 – 6 тис.грн.
Бiльша частка основних засобiв 01.04.2011 були наданi в оренду ПАТ "ЄМЗ". Утримування наданих в оренду основних засобiв здiйснюється за рахунок орендаря.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 816548 755945
Статутний капітал (тис. грн.) 684143 684143
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 684143 684143
Опис Вартiсть чистих активiв в звiтному та попередньому перiодi розрахована за методикою, затвердженою Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року N 485 "Про схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств". Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 07.02.2013 р. N 73, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.02.213 р. N 336/22868. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.): - нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) р. 1000 - незавершенi капiтальнi iнвестицiї р. 1005 - основнi засоби (залишкова вартiсть) р. 1010- довгострокова дебiторська заборгованiсть р. 1040; Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): - запаси р. 1100 - векселi одержанi р. 1120 - дебiторська заборгованiсть р. 1125, 1130, 1135, 1155 - грошi та їх еквiваленти р. 1165- iншi оборотнi активи р.1190, - витрати майбутнiх периодiв р.1170. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: Iншi довгостроковi зобов'язання р.1515, вiдстроченi податковi зобов’язання р. 1500. Поточнi зобов'язання, в т. ч. - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги р. 1615 - з бюджетом р. 1620 - зi страхування р. 1625 - з оплати працi р. 1630; поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами р. 1635, - поточнi забезпечення р. 1660; - iншi поточнi зобов'язання р.1690. Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = (р.1000 + р.1005 + р.1010 + р.1040 + р.1100 + р.1120 + р.1125 + р.1130 + р. 1135 + р.1155 + р.1165 + р.1170 + р.1190) - (р.1500 + р.1515 + р.1615 + р.1620 + р.1625 + р.1630 + р.1635 + р.1660 + р.1690).
Висновок Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 132 405 тис.грн. Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 101 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 101 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 221478 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 2522558 X X
Усього зобов'язань X 2966596 X X
Опис: Станом на звiтну дату пiдприємство не має непогашеної частини боргу за кредитами. Зобов'язання за облiгацiями та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi. До складу податкових зобов’язань входять: вiдстроченi податковi зобов’язання – 217 374 тис.грн. та поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 4 104 тис.грн. До складу iнших зобов’язань входять: iншi довгостроковi зобов’язання 223 437 тис.грн., кредиторська заборгованiсть за роботi ти послуги – 2 513 384 тис.грн, з одержаних авансiв – 792 тис.грн., зi страхування – заборгованiсть вiдсутня, з оплати працi – 1 тис.грн., iншi поточнi зобов’язання 7 403 тис.грн.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю по наданню аудиторських та консультацiйних послуг "АУДЕК"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 13480208
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 83048, м. Донецьк, вул. Унiверситетська, 77, к. 425
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0185 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 762 АБ 000699 04.03.2008 до 23.12.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 1 0
2 2012 1 0
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): В звiтньому перiодi позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства не проводились. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 1
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 19

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Будь-якi комiтети в складi Наглядової ради не створювались.
Інші (запишіть) Будь-якi комiтети в складi Наглядової ради не створювались.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Нi

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Нi

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): На кiнець звiтного перiоду у Товариствi iснують Положення про iнсайдерську торгiвлю та Положення про конфлiкт iнтересiв.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Нi

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Змiни вiдбулись у зв'язку з припиненням у аудитора дiї свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснювало ТОВ "АУДЕК"

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Останню перевiрку Ревiзiйна комiсiя проводила пiд час пiдготовки до загальних зборiв акцiонерiв.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Нi, Товариство не планує залучати iнвестицiї.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/в

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Макiївський металургiйний завод" за ЄДРПОУ 33185989
Територія за КОАТУУ 1413500000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 24.10
Середня кількість працівників 36
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 86105, Донецька обл. м. Макыъвка, вул. Металургыйна, 47
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 297 278 0
первісна вартість 1001 723 723 0
накопичена амортизація 1002 426 445 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 10773 7262 0
Основні засоби: 1010 2557032 2701579 0
первісна вартість 1011 3375858 4148436 0
знос 1012 818826 1446857 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 37 17 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 2568139 2709136 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 4735 43607 0
Виробничі запаси 1101 3684 2934 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 1051 1046 0
Товари 1104 0 39627 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 477 477 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1971835 1024506 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

3886

1221

0
з бюджетом 1135 2234 3711 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 1877 2571 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 14435 368 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 588 948 0
Готівка 1166 1 0 0
Рахунки в банках 1167 587 948 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 15 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 25152 133 0
Усього за розділом II 1195 2023342 1074986 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 4591481 3784122 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 684143 684143 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 1845648 1911367 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1773846 -1778962 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 755945 816548 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 217374 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 203243 223538 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 203243 440912 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 3471521 2513384 0
за розрахунками з бюджетом 1620 769 4104 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 23 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 109 1 0
за одержаними авансами 1635 150910 792 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 1508 978 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 7453 7403 0
Усього за розділом IІІ 1695 3632293 2526662 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 4591481 3784122 0

Примітки Нематерiальнi активи (рядок 1000). Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на кiнець року склала 278 тис.грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (рядок 1005). Вiдображена сума незакiнчених капiтальних iнвестицiй на придбання основних засобiв, їх будiвництво, реконструкцiю, модернiзацiю господарським та пiдрядними способами. Залишкова вартiсть основних засобiв (рядок 1010). Нарахування зносу вiдбувається за прямолiнiйним методом для основних засобiв та у розмiрi 100% у першому мiсяцi експлуатацiї малоцiнних необоротних активiв. Виробничi запаси (рядок 1100) станом на 31.12.2013р. складають 43 607 тис.грн.. При зарахуваннi запасiв на баланс пiдприємства первiсна вартiсть формується з урахуванням вимог П(С)БО 9. При списаннi запасiв у виробництво пiдприємство використовує метод середньозваженої собiвартостi (крiм змiнного обладнання), при списаннi змiнного обладнання пiдприємство використовує метод iдентифiкованої собiвартостi. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1125). Вiдображена чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi пiдприємства за товари, роботи, послуги, яка зменшилась на кiнець перiоду в порiвняннi з початком року на 947 329 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1155). Iнша поточна дебiторська заборгованiсть зменшилась станом на 31.12.2013 року в порiвняннi з початком року на 14 067 тис.грн. Грошi та їх еквiваленти (рядок 1165). Залишок грошових коштiв на кiнець перiоду в порiвняннi з початком року збiльшився на 360 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв (рядок 1170). Залишок витрат майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2013 року складає 15 тис.грн. Iншi оборотнi активи (рядок 1190). Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2013р. складаються з податкових зобов’язань по ПДВ у розмiрi 133 тис.грн. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (рядок 1420). Станом на 31.12.2013 року збиток пiдприємства збiльшився на 5 116 тис.грн. Вiдстроченi податковi зобов’язання (рядок 1500). Станом на 31.12.2013 року залишок вiдстрочених податкових зобов’язань складає 217 374 тис.грн. Iншi довгостроковi зобов’язання (рядок 1515). Вiдображена довгострокова заборгованiсть пiдприємства станом на 31.12.2013 року. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2013 року зменшилась на 958 137 тис.грн. в порiвняннi з початком року. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами (рядок 1635). Сума зобов’язань зменшилась у порiвняннi з початком року на 150 118 тис.грн. та станом на 31.12.2013 року складає 792 тис.грн. Поточнi забезпечення (рядок 1660). Вiдображен резерв на виплату вiдпусток, створений пiдприємством згiдно з П(С)БО 11 «Зобов’язання». Iншi поточнi зобов’язання (рядок 1690). Сума зобов’язань зменшилась у порiвняннi з початком року на 50 тис.грн. та станом на 31.12.2013 року складає 7 403 тис.грн.
Керівник Чудновець Олександр Миколайович
Головний бухгалтер Бєлов Валерiй Наумович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Макiївський металургiйний завод" за ЄДРПОУ 33185989
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 276485 467698
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 285103 ) ( 468333 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

0
 збиток 2095 ( 8618 ) ( 635 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 132003 231535
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 12992 ) ( 13561 )
Витрати на збут 2150 ( 1777 ) ( 3911 )
Інші операційні витрати 2180 ( 234422 ) ( 297119 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 125806 ) ( 83691 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 12688 10082
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 20632 ) ( 18818 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 54905 ) ( 3958 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 188655 ) ( 96385 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -4086 -4859
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 192741 ) ( 101244 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 65719 -241754
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 65719 -241754
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 65719 -241754
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -127022 -342998

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 18 6823
Витрати на оплату праці 2505 1455 3494
Відрахування на соціальні заходи 2510 402 6621
Амортизація 2515 277142 294923
Інші операційні витрати 2520 72542 25596
Разом 2550 351559 337457

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 684142820 684142820
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 684142820 684142820
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.28173 -0.14799
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.28173 -0.14799
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Для визначення обсягiв продажу пiдприємство використовує метод нарахувань, згiдно з яким доход вiд продажу визначається на момент, коли вiдбулося вiдвантаження продукцiї споживачевi. Отриманий дохiд квалiфiкується: - чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг – 276 485 тис.грн; - iншi операцiйнi доходи – 132 003 тис.грн.; - iншi доходи – 12 688 тис.грн. Найбiльшу питому вагу у складi iнших доходiв займають доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти та операцiйних курсових рiзниць. Структура витратної частини звiту про фiнансовi результати складається зi: - собiвартостi реалiзованої продукцiї, робiт, послуг – 285 103 тис.грн; - адмiнiстративних витрат – 12 992 тис.грн. (до їх складу входять витрати на утримання апарату управлiння пiдприємством, витрати на проведення аудиту, розрахунково-касове обслуговування та iн.); - витрати на збут – 1 777 тис.грн. (витрати на перевезення вантажiв та iн.); - iнших операцiйних витрат – 234 422 тис.грн.(собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти, нарахування резерву сумнiвної дебiторської заборгованостi та iн.). До складу фiнансових витрат пiдприємства вiднесена амортизацiя дисконту по довгострокової заборгованостi у сумi 20 632 тис.грн. Iншi витрати пiдприємства складають 54 905 тис.грн. (залишкова вартiсть списаних необоротних активiв та послуги з лiквiдацiї необоротних активiв).
Керівник Чудновець Олександр Миколайович
Головний бухгалтер Бєлов Валерiй Наумович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Макiївський металургiйний завод" за ЄДРПОУ 33185989
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1262599

706186
Повернення податків і зборів 3005 0 7092
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 7092
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1015 0
Надходження від повернення авансів 3020 1 74
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 6 3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 2
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 14919 2776
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1080328 )

( 693481 )
Праці 3105 ( 1657 ) ( 2891 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 6934 ) ( 6658 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 38514 ) ( 10086 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 5280 ) ( 431 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 33234 ) ( 9655 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 8 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 150004 ) ( 5 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 4044 ) ( 3362 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2940 -358
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 6454 891
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 3154 ) ( 1886 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 3300 -995
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 360 -1353
Залишок коштів на початок року 3405 588 1941
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 948 588

Примітки Звiт про рух грошових коштiв вiдображає рух коштiв пiдприємства, який складається внаслiдок здiйснення пiдприємством операцiйної, фiнансової та iнших видiв дiяльностi. На рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi в значнiй мiрi вплинула збиткова дiяльнiсть вiд реалiзацiї послуг. На рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi в значнiй мiрi вплинуло придбання необоротних активiв, що призвело витрачання коштiв на фiнансування капiтальних вкладень. Руху грошових коштiв в результатi фiнансової дiяльностi не було. Залишок коштiв станом на 31.12.2013 року складає 948 тис.грн., що вiдповiдає даним форми №1 «Баланс».
Керівник Чудновець Олександр Миколайович
Головний бухгалтер Бєлов Валерiй Наумович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Макiївський металургiйний завод" за ЄДРПОУ 33185989
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Макiївський металургiйний завод" за ЄДРПОУ 33185989
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 684143 1845648 0 0 -1773846 0 0 755945
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -132646 -132646 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 684143 1845648 0 0 -1906492 0 0 623299
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -192741 0 0 -192741
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 65719 0 0 320271 0 0 385990
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 470718 0 0 0 0 0 0 470718
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 -404999 0 0 320271 0 0 -84728
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 65719 0 0 127530 0 0 193249
Залишок на кінець року 4300 684143 1911367 0 0 -1778962 0 0 816548

Примітки Протягом 2013 року непокритий збиток пiдприємництва збiльшився на 5 116 тис.грн. та станом на 31.12.2013 року склав 1 778 962 тис.грн. Капiтал у дооцiнках в порiвняннi з початком року збiльшився на 65 719 тис.грн. в результатi проведення дооцiнки необоротних активiв.
Керівник Чудновець Олександр Миколайович
Головний бухгалтер Бєлов Валерiй Наумович